dnes je 24.9.2020

Input:

Asignácia dane v roku 2017

31.1.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Základné ustanovenie upravujúce podiel zaplatenej dane predstavuje § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“) a v tomto príspevku priblížime čitateľom ako fyzické a právnické osoby môžu poukázať podiel zaplatenej dane do výšky 2% alebo do výšky 3% ním určenému prijímateľovi.

     Kto môže poukázať podiel zaplatenej dane?

     Daňovník, ktorý je:

fyzická osoba

 • je oprávnený vyhlásiť, že podiel zaplatenej dane do výšky 2 % alebo 3 % (ak ide o daňovníka, ktorý vykonával dobrovoľnícku činnosť podľa zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov počas najmenej 40 hodín v zdaňovacom období a predloží o tom písomné potvrdenie) sa má poukázať ním určenej jednej právnickej osobe (podľa ZDP),

právnická osoba

 • je oprávnený vyhlásiť, že podiel zaplatenej dane do výšky 2 % sa má poukázať ním určeným prijímateľom (podľa § 50 ods. 4 ZDP), ak v zdaňovacom období, ktorého sa vyhlásenie týka, alebo najneskôr v lehote na podanie tohto daňového priznania, daroval finančné prostriedky najmenej vo výške 0,5% zaplatenej dane ním určeným daňovníkom, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie (na účely vymedzené v ZDP), alebo

 • je oprávnený vyhlásiť, že podiel zaplatenej dane sa má poukázať ním určeným prijímateľom (podľa § 50 ods. 4 ZDP) len do výšky 1 % zaplatenej dane, v prípade ak tento daňovník neposkytol finančné prostriedky ako dar najmenej vo výške 0,5 % zaplatenej dane.

     Kto môže byť prijímateľom podielu zaplatenej dane?

Podiel zaplatenej dane možno poskytnúť prijímateľovi, ktorým je:

 • občianske združenie,

 • nadácia,

 • nezisková organizácia poskytujúca všeobecné prospešné služby,

 • účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti,

 • organizácia s medzinárodný prvkom,

 • Slovenský červený kríž,

 • subjekty výskumu a vývoja,

 • Fond rozvoja odborného vzdelávania a prípravy.

     Aký predmet činnosti musí mať prijímateľ podielu zaplatenej dane?

Organizácia, ktorá sa ako prijímateľ uchádza o poukázanie podielu zaplatenej dane, musí mať v predmete svojej činnosti osobitnú kategóriu aktivít (a len na tieto účely možno použiť podiel zaplatenej dane), ktoré možno zaradiť pod nasledujúce činnosti:

 • ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb,

 • podpora a rozvoj športu,

 • poskytovanie sociálnej pomoci,

 • zachovanie kultúrnych hodnôt,

 • podpora vzdelávania,

 • ochrana ľudských práv,

 • ochrana a tvorba životného prostredia,

 • veda a výskum,

  • organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti.

     Akým spôsobom môže daňovník poukázať podiel zaplatenej dane?

Daňovník, ktorý je fyzickou osobou, tak urobí prostredníctvom:

     Vzor odporúčaného tlačiva vyhlásenia vydalo Ministerstvo financií vo Finančnom spravodajcovi č. 10/2015 ako prílohu oznámenia č. MF/021447/2015 o uverejnení vzorov odporúčaných tlačív v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti. Keďže ide o odporúčané tlačivo, tak daňovník môže použiť aj iné tlačivo, ale musí obsahovať náležitosti uvedené v § 50 ods. 3 ZDP. S účinnosťou od 1. 1. 2016 platí, že vyhlásenie obsahuje zaškrtávacie políčko, ktorým daňovník môže vyjadriť súhlas zo zaslaním údajov o svojej osobe určenému prijímateľovi podielu zaplatenej dane. Správca dane po súhlase daňovníka oznámi prijímateľovi označenie daňovníka, a to meno, priezvisko a trvalý pobyt v prípade fyzickej osoby a obchodné meno alebo názov, sídlo a právnu formu, ak je daňovníkom právnická osoba. Prílohou tohto vyhlásenia je aj potvrdenie zamestnávateľa o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2% alebo 3% zaplatenej dane fyzickej osoby. Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane je povinný na žiadosť zamestnanca vystaviť takéto potvrdenie o zaplatení dane.

Daňovník, ktorý je právnickou osobou, tak urobí prostredníctvom:

     Aké podmienky musia byť splnené na strane daňovníka, aby správca dane poukázal podiel zaplatenej dane?

Správca dane poukáže podiel zaplatenej dane prijímateľovi, ak sú na strane daňovníka splnené nasledovné podmienky:

 • nemá do lehoty na

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk