dnes je 1.3.2021

Input:

Praktický príklad na vyplnenie daňového priznania typ B

30.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.11.10 Praktický príklad na vyplnenie daňového priznania typ B

Ing. Marcela Prajová

Praktický príklad na vyplnenie daňového priznania typ B

V tejto časti uvedieme praktický príklad na vyplnenie daňového priznania za zdaňovacie obdobie roku 2019 typ B (ďalej len „DP”). V praktickom príklade sú uvedené viaceré druhy príjmov daňovníka, ich zdanenie a uvedenie, resp. neuvedenie do daňového priznania. Príklad však neobsahuje všetky situácie, s ktorými sa daňovník môže pri vypĺňaní DP stretnúť.

Daňovník - pán Anton Moravec je daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou a má 36 rokov. Jeho osobné pomery sú nasledovné:

• Je ženatý a jeho manželka, ktorá ma 32 rokov, bola celý rok 2019 nezamestnaná, pričom od januára 2019 do 15. 08. 2019 bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie a poberala podporu v nezamestnanosti vo výške 1 830,00 €. Od 16. 08. 2019 bola dobrovoľne nezamestnaná. Iný vlastný príjem okrem podpory v nezamestnanosti v roku 2019 nepoberala. Daňovník si môže nezdaniteľnú časť základu dane na manželku uplatniť len za január až august 2019, t. j. za mesiace, na začiatku ktorých bola manželka zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Daňovník vyplní riadok 31 DP, na ktorom uvedie identifikačné údaje o manželke. Na riadku 32 vyznačí krížikom, že uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane na manželku, uvedie výšku vlastného príjmu manželky v sume 1 830,00 € a počet mesiacov 8. Na riadku 74 DP uvedie daňovník výšku nezdaniteľnej časti základu dane na manželku v sume 1 404,90 € [(3 937,35 € – 1 830,00 €) : 12 x 8 = 1 404,90 €].

• Má tri deti žijúce s ním v domácnosti:

o 12-ročnú dcéru, ktorá navštevuje základnú školu,

o 10- ročného syna, ktorý navštevuje základnú školu a

o 6-ročného syna, ktorý od septembra navštevuje základnú školu, pričom 6 rokov dovŕšil v septembri 2019.

V súvislosti s uplatnením daňového bonusu vyplní pán Moravec v riadku 34 u všetkých troch detí stĺpce „Priezvisko a meno”, „Rodné číslo” a v stĺpci „Daňový bonus podľa § 33 zákona uplatňujem v mesiacoch” vyznačí krížikom pole 1-12. Na riadku 106 uplatní nárok na daňový bonus vo výške 931,14 € (266,04 € na dcéru, 266,04 € na staršieho syna a 399,06 € na mladšieho syna). Nárok na daňový bonus na všetky deti si uplatňoval aj v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie roku 2018, kedy predložil ako prílohu daňového priznania správcovi dane rodné listy všetkých detí. Vzhľadom na legislatívnu zmenu vykonanú v § 32 ods. 10 ZDP už rodné listy detí predkladať ako prílohu k DP nebude.

• V lete 2019 bol daňovník spolu s manželkou a mladším synom na liečebnom pobyte v slovenských kúpeľoch. Manželia kúpeľom uhradili za seba po 200,00 € a za syna 70,00 €, o čom majú preukazný doklad. Pán Moravec si v podanom DP uplatní nezdaniteľnú časť základu dane na kúpeľnú starostlivosť podľa § 11 ods. 14 ZDP za seba, manželku a syna.

V súvislosti s uplatnením nezdaniteľnej časti základu dane na kúpeľnú starostlivosť vyplní daňovník riadok 33, na ktorom zaškrtne zaškrtávacie pole a uvedie sumu 50,00 € (riadok 31 už vyplnil v súvislosti s uplatnením nezdaniteľnej časti základu dane na manželku). Na riadku 34 pri priezvisku a mene mladšieho syna vyznačí krížik v stĺpci „kúpeľná starostlivosť „KS” a na riadku 36 uvedie sumu 50,00 €. Zároveň vyplní aj riadok 76, na ktorom uvedie sumu 150,00 €, riadok 76a, na ktorom uvedie sumu 50,00 € a riadok 76b, na ktorom uvedie sumu 100,00 €. V súvislosti s uplatnením tejto nezdaniteľnej časti základu dane nepredkladá k DP žiadne prílohy.

• V máji 2018 uzatvoril pán Moravec spolu s manželkou zmluvu o úvere na bývanie, pričom žiadosť o úver podali 12. 04. 2018. Pán Moravec je dlžníkom, jeho manželka je spoludlžníčka. V potvrdení, ktoré vystavila banka v súlade s § 26a zákona č. 90/2016 Z. z. zákona o úveroch na požiadanie pána Moravca, je okrem iného uvedená výška úrokov zaplatených v kalendárnom roku 2019 z výšky poskytnutého úveru na bývanie, najviac však zo sumy 50 000,00 €. Z potvrdenie vyplýva, že výška úrokov zaplatených v roku 2019 predstavuje sumu 980,00 €. Pre účely posúdenia nároku na daňový bonus na zaplatené úroky pán Moravec vyčíslil svoj priemerný mesačný zárobok za rok 2017 vo výške 1 910,00 € a manželkin priemerný mesačný zárobok za rok 2017 vo výške 485,00 €. Súčet priemerných mesačných zárobkov dlžníka a spoludlžníka [2 395,00 € (1 910,00 € + 485,00 €)] je menej ako suma 2 480,40 € [čo je súčin počtu dlžníka a spoludlžníka (2) a 1,3 násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR zistenej ŠÚ SR za kalendárny rok 2017 (1 240,20 €)]. Pán Moravec a jeho manželka spĺňajú aj podmienku veku ku dňu podania žiadosti o úver (najmenej 18 rokov a najviac 35 rokov), a preto si môže pán Moravec v DP uplatniť nárok na daňový bonus na zaplatené úroky. Hoci 50 % zo zaplatených úrokov v príslušnom zdaňovacom období predstavuje sumu 490,00 €, pán Moravec si môže za zdaňovacie obdobie 2019 uplatniť daňový bonus na zaplatené úroky len v sume 400,00 €, čo je maximálna ročná suma daňového bonusu na zaplatené úroky.

V súvislosti s uplatnením daňového bonusu na zaplatené úroky vyplní pán Moravec riadok 37, na ktorom vyznačí krížikom, že uplatňuje daňový bonus na zaplatené úroky, uvedie výšku zaplatených úrokov za zdaňovacie obdobie, teda sumu 980,00 € a počet mesiacov 12. Na riadku 112 DP uvedie nárok na daňový bonus na zaplatené úroky vo výške 400,00 €. Ako prílohu priloží k DP potvrdenie od banky vystavené v súlade s § 26a zákona č. 90/2016 Z. z. zákona o úveroch na bývanie.

Pán Moravec vykonáva dobrovoľnícku činnosť a v roku 2019 túto činnosť vykonával v rozsahu 56 hodín, o čom má potvrdenie.

Pán Moravec je podnikateľ – živnostník, nie je platiteľom DPH a predmetom jeho podnikania je výroba kovových konštrukcií a ich častí (25.11.0).

V preddavkovom období od 04. 04. 2018 do 01. 04. 2019 (z daňového priznania za rok 2017) ani v preddavkovom období od 02. 04. 2019 do 31. 03. 2020 (z daňového priznania za rok 2018) pán Moravec neplatil preddavky na daň.

V priebehu zdaňovacieho obdobia roku 2019 dosiahol pán Moravec nasledovné príjmy:

1. Príjmy zo závislej činnosti [ § 5 ods. 1 písm. a) ZDP ] zo zdrojov v Českej republike. Pán Moravec pracoval v priebehu roka 2019 v Českej republike a dosiahol (po prepočte ročným priemerným kurzom za rok 2019) zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti vo výške 3 247,20 €, zaplatil povinné poistné vo výške 614,35 € a daň vo výške 217,57 €.

Uvedené príjmy zahrnie pán Moravec do DP. Hoci v súlade s čl. 23 Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku s Českou republikou č. 238/2003 Z. z. (ďalej len „zmluva s Českou republikou”) sa pri vylúčení dvojitého zdanenia príjmov zo závislej činnosti uplatní metóda zápočtu dane, pán Moravec uplatní v súlade s ust. § 45 ods. 3 písm. c) ZDP metódu vyňatia príjmu, pretože táto je pre neho výhodnejšia.

Príjem zo závislej činnosti uvedie na riadku 38 DP a zaplatené poistné a príspevky na riadku 39 DP. Zaplatené poistné a príspevky uvedie aj v prílohe č. 3 DP na riadku 08. Poistné a príspevky v prílohe č. 3 DP na riadkoch 09 a 10 nebude rozpisovať, pretože ho nevie rozčleniť na úhrn poistného na sociálne poistenie a na úhrn poistného na zdravotné poistenie. Ako prílohu priloží potvrdenie o výške zdaniteľnej mzdy od českého zamestnávateľa a doklad o zaplatenom poistnom a príspevkoch. Pri zamedzení dvojitého zdanenia uplatní metódu vyňatia príjmu a vyplní riadky 82 až 84 DP. Zároveň vyplní aj XIII. oddiel DP.

2. Príjmy zo živnosti [ § 6 ods. 1 písm. b) ZDP ]. Za zdaňovacie obdobie roku 2019 dosiahol pán Moravec príjmy zo živosti vo výške 47 214,27 € a na ich dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie preukázateľne vynaložil výdavky vo výške 41 365,84 €. Pri vyčíslení čiastkového základu dane z príjmov zo živnosti uplatňuje pán Moravec výdavky preukázateľne vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov a účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.

V priebehu roku 2019 zaúčtoval pán Moravec v peňažnom denníku a v pomocných knihách okrem iného aj nasledovné účtovné prípady.


Poznámka: Pri účtovaní v peňažnom denníku sú použité skratky:

ZP – zdaniteľné príjmy

NZP – príjmy nezahrnované do základu dane

DV – daňové výdavky

NDV – nedaňové výdavky

UUO – účtovné uzávierkové operácie

2.1. Sponzorské poskytnuté na základe zmluvy o sponzorstve v športe

Pán Moravec uzatvoril 16. 01. 2019 zmluvu o sponzorstve v športe podľa § 50 a 51 zákona č. 440/2015 Z. z. zákona o športe s profesionálnym športovcom, ktorý vykonáva svoju činnosť ako samostatne zárobkovo činná osoba. Zo zmluvy o sponzorstve v športe vyplýva, že je uzatvorená na dva roky a tiež to, že pán Moravec poskytne do 30 dní od podpisu zmluvy športovcovi peňažný sponzorský dar vo výške 2 500 €, pričom časový rozvrh použitia sponzorského zo strany športovca je dva roky. Na základe tejto zmluvy vyplatil pán Moravec 07. 02. 2019 sponzorské vo výške 2 500,00 €.

V roku 2019 športovec v súlade s uzatvorenou zmluvou o sponzorstve v športe skutočne použil sumu 1 500,00 €, zvyšných 1 000,00 € použije až v roku 2020. Informáciu o použití sponzorského v roku 2019 poskytol športovec pánovi Moravcovi 20. 12. 2019.

V súlade s § 18a ods. 1 postupov účtovania v JU zaúčtoval pán Moravec v peňažnom denníku a v pomocných knihách nasledovné účtovné prípady:

V súlade s ust. § 17 ods. 19 písm. h) ZDP súčasťou základu dane daňovníka len po zaplatení sú výdavky na sponzorské sponzora na základe zmluvy o sponzorstve v športe poskytnuté počas obdobia trvania zmluvy o sponzorstve v športe v rozsahu podľa jeho skutočného použitia v príslušnom zdaňovacom období, ak v príslušnom zdaňovacom období sponzor vykáže kladný základ dane.

Keďže pán Moravec vykázal na riadku 43 DP základ dane, nie je povinný sponzorské zaúčtované v súlade s ust. § 18a ods. 1 postupov účtovania v JU do daňových výdavkov, vylúčiť zo základu dane, t. j. z titulu poskytnutého sponzorského nebude vypĺňať riadok 45 DP.

2.2. Nákup reklamných predmetov

Pán Moravec nakúpil v marci 2019 reklamné predmety – 50 fliaš vína po 10,00 € a v decembri 2019 reklamné predmety – kalendáre – 50 kusov po 3,50 €. Nákup reklamných predmetov zaúčtoval v peňažnom denníku do výdavkov ovplyvňujúcich základ dane.

Kým nákup reklamných predmetov – kalendárov je v plnej výške daňovým výdavkom, v prípade reklamných predmetov – vína musí pán Moravec v súlade s ust. § 21 ods. 1 písm. h) bod 3 ZDPzvýšiť základ dane na riadku 45 DP o sumu 207,58 €, t. j. o rozdiel medzi sumou za nákup reklamných predmetov – vína, zahrnutou do daňových výdavkov v priebehu roku 2019 (500,00 €) a sumou, ktorú je možné nadväzne na výšku vykázaného základu dane uplatniť ako daňový výdavok [292,42 € (5 848,43 € x 5 %)].


Poznámka: Úprava sa vyková v daňovom priznaní, nie v peňažnom denníku.

2.3. Nákup materiálu

Pán Moravec nakupuje materiál od rôznych dodávateľov. Pri niektorých dodávateľoch platí v hotovosti a pri niektorých realizuje platbu za materiál prevodom z účtu. V marci 2019 nakúpil materiál od dvoch dodávateľov. Pre dodávateľa A platil v hotovosti a pre dodávateľa B na základe faktúry prevodom z účtu. Úhradu za materiál zaúčtoval v peňažnom denníku ako výdavok ovplyvňujúci základ dane v druhovom členení zásoby. Prijatie faktúry zaúčtoval v knihe záväzkov a prijatie materiálu v knihe zásob.

2.4. Prenájom priestorov – nájomné platené fyzickej osobe

Pán Moravec uzatvoril 23. 04. 2019 nájomnú zmluvu na prenájom priestorov s fyzickou osobou. Nájomná zmluva bola uzavretá od 01. 05. 2019 na dobu určitú – 12 mesiacov. V zmluve je dohodnuté, že nájomné vo výške 100,00 € mesačne sa platí naraz, pričom splatnosť nájomného vo výške 1 200,00 € je do 05. 05. 2019. Nájomné na obdobie od 01. 05. 2019 do 30. 04. 2020 vo výške 1 200,00 € zaplatil pán Moravec 03. 05. 2019. Keďže pán Moravec platí nájomné fyzickej osobe, je povinný aplikovať ust. § 17 ods. 19 písm. b) ZDP a zaplatené nájomné do daňových výdavkov zahŕňať len do výšky prislúchajúcej na príslušné zdaňovacie obdobie. Znamená to, že sumu 1 200,00 € musí rozčleniť na sumu týkajúcu sa nájomného za rok 2019, t. j. 800,00 € (8 mesiacov x 100,00 €), ktorú zaúčtuje ako daňový výdavok a sumu týkajúcu sa nájomného za rok 2020, t. j. 400,00 € (4 mesiacov x 100,00 €), ktorú zaúčtuje ako výdavok neovplyvňujúci základ dane. V rámci účtovných uzávierkových operácií roku 2020 potom zahrnie v súlade s ust. § 17 ods. 19 písm. b) ZDP sumu 400 €, t. j. nájomné za január až apríl 2020 zaplatené v roku 2019, do daňových výdavkov.

2.5. Prenájom priestorov – nájomné platené právnickej osobe

Pán Moravec uzatvoril 14. 06. 2019 nájomnú zmluvu na prenájom skladových priestorov s prenajímateľom – právnickou osobou. Nájomná zmluva bola uzatvorená na obdobie od 01. 07. 2019 do 30. 06. 2021 a v zmluve je dohodnuté, že nájomné vo výške 110,00 € mesačne sa platí na celé obdobie dopredu so splatnosťou do 15. 07. 2019. Nájomné na obdobie od 01. 07. 2019 do 30. 06. 2021 vo výške 2 640,00 € zaplatil pán Moravec 12. 07. 2019. Keďže pán Moravec platí nájomné právnickej osobe, tento výdavok nebude časovo rozlišovať. Znamená to, že celú platbu nájomného v sume 2 640,00 € zahrnie do daňových výdavkov v čase úhrady.

2.6. Sprostredkovanie

Pán Moravec uzatvoril s inou fyzickou osobou zmluvu o sprostredkovaní podľa § 647 ods. 1 ObZ Obchodného zákonníka. Na základe tejto zmluvy mu sprostredkovateľ sprostredkoval obchod v hodnote 10 000,00 €. Pán Moravec zaplatil v júni 2019 sprostredkovateľovi sprostredkovateľskú províziu v zmluvne dohodnutej výške 2 250,00 €. V súlade s ust. § 17 ods. 19 písm. d) ZDP súčasťou základu dane daňovníka len po zaplatení sú odplaty (provízie) za sprostredkovanie u prijímateľa služby, a to aj ak ide o sprostredkovanie na základe mandátnych zmlúv alebo obdobných zmlúv (s odkazom na § 642 až 672a ObZ Obchodného zákonníka) najviac do výšky 20 % z hodnoty sprostredkovaného obchodu. Nadväzne na vyššie uvedené je daňovým výdavkom provízia len do výšky 2 000,00 € (10 000,00 x 20 %). Zvyšná suma zaplatenej provízie (250,00 €) predstavuje nedaňový výdavok.

2.7. Príjem za prenájom strojného zariadenia

Pán Moravec má vo svojom obchodnom majetku zaradené strojné zariadenie, ktoré obstaral a zaradil do užívania v marci 2017. Vstupná cena zariadenia je 7 800,00 €, zariadenie je zaradené do 2 odpisovej skupina a pán Moravec ho odpisuje rovnomerne. Ročný odpis zariadenia je 1 300,00 € (7 800 € x 1/6) a zostatková cena zariadenia k 01. 01. 2019 je 5 416,00 €. V prvom polroku 2019 pán Moravec zariadenie používal na výrobu svojich výrobkov. Od 01. 07. 2019 zariadenie prenajal, mesačné nájomné bolo dohodnuté v sume 100 €, pričom nájomca zaplatil nájomné za rok 2019 vo výške 600 € dňa 04. 07. 2019. V súlade s ust. § 6 ods. 5 písm. a) ZDP sa príjem z prenájmu strojného zariadenia zaradeného do obchodného majetku v rámci živnosti zahrnie do príjmov podľa § 6 ods. 1 písm. b) ZDP a pán Moravec ho zahrnie medzi zdaniteľné príjmy v čase prijatia úhrady.

V súlade s ust. § 19 ods. 3 písm. a) ZDP sa pri hmotnom majetku poskytnutom na prenájom limituje výška odpisov zahrnutých do daňových výdavkov výškou časovo rozlíšenej sumy príjmov z prenájmu tohto majetku prislúchajúcich na príslušné zdaňovacie obdobie, pričom platí, že ak je hmotný majetok poskytnutý na prenájom iba z časti alebo len časť zdaňovacieho obdobia, výška odpisov zahrňovaných do daňových výdavkov prenajímateľa sa určí podľa rozsahu a doby prenájmu tohto majetku. Neuplatnená časť ročného odpisu prenajatého hmotného majetku sa uplatní počnúc rokom nasledujúcim po uplynutí doby odpisovania hmotného majetku podľa § 26 ods. 1 ZDP vo výške ročného odpisu vypočítaného ako pomer vstupnej ceny hmotného majetku a doby odpisovania ustanovenej pre príslušnú odpisovú skupinu v § 26 ods. 1 ZDP a ak je hmotný majetok poskytnutý na prenájom, do výšky príjmov z prenájmu.

V rámci účtovných uzávierkových operácií zaúčtuje pán Moravec do daňových výdavkov:

• odpis týkajúci sa mesiacov január až jún 2019 vo výške 650,00 € [1 300,00 € (ročný odpis) : 12 x 6 (počet mesiacov, kedy zariadenie neprenajímal, ale používal na svoje podnikanie)], ktorý nebude nijako limitovaný, pretože strojné zariadenie v týchto mesiacoch využíval na svoje podnikanie a

• odpis týkajúci sa mesiacov júl až december 2019 vo výške 650,00 € [1 300,00 € (ročný odpis) : 12 x 6 (počet mesiacov, kedy zariadenie prenajímal)], ktorý bude limitovaný výškou príjmov z prenájmu v sume 600,00 €.

Celkovo zahrnie do daňových výdavkov roku 2019 odpisy strojného zariadenia v sume 1 250,00 € (650,00 € + 600,00 €). Neuplatnený odpis v sume 50,00 € zahrnie do daňových výdavkov po uplynutí doby odpisovania nehnuteľnosti v nadväznosti na znenie § 19 ods. 3 písm. a) ZDP.

V peňažnom denníku a pomocných knihách zaúčtuje:

2.8. Predaj motocykla

Pán Moravec vo februári 2017 obstaral a zaradil do užívania motocykel (KP 30.91), ktorého vstupná cena bola 8 400,00 €. Motocykel používa aj na súkromné účely a v súlade s § 19 ods. 2 písm. t) ZDP uplatňuje paušálne výdavky vo výške 80 %. V júni 2019 motocykel predal za 3 000,00 €.

V súlade s ust. § 19 ods. 3 písm. b) ZDP je výška zostatkovej ceny limitovaná výškou príjmu z predaja motocykla a v súlade s ust. § 22 ods. 12 ZDP má pán Moravec v roku 2019 nárok na uplatnenie mesačných odpisov motocykla za tie celé mesiace, počas ktorých o motocykle účtoval, t. j. za mesiace január až máj 2019. Pri výpočte zostatkovej ceny zohľadní v súlade s § 25 ods. 3 ZDP aj odpisy za rok 2019 a zostatkovú cenu motocykla vypočíta nasledovne:

Rok Vstupná cena Ročný odpis 80 % z ročného odpisu Zostatková cena 
2017 8 400,00 1 925,00 (za 11 mesiacov) 1 540,00 6 475,00 
2018 8 400,00 2 100,00 1 680,00 4 375,00 
2019 8 400,00 875 (za 5 mesiacov) 700,00 3 500,00 

Vo väzbe na znenie § 4 ods. 5 ZDP zaúčtuje pán Moravec v peňažnom denníku príjem z predaja motocykla ako zdaniteľný príjem len v tej časti, v akej motocykel používal na účely výkonu podnikateľskej činnosti, t. j. zdaniteľným príjmom bude len 80% príjmu z predaja (2 400,00 €).

V rámci účtovných uzávierkových operácií zaúčtuje do daňových výdavkov:

 odpis podľa § 22 ods. 12 ZDP v sume 700,00 € [8 400,00 € x ¼ (ročný odpis) : 12 x 5 (počet celých mesiacov, počas ktorých o motocykle účtoval) x 80 %] a

 zostatkovú cenu vo výške 3 500,00 €, ale v súlade s ust. § 19 ods. 3 písm. b) ZDP len do výšky zdaniteľných príjmov z predaja motocyklu, t. j. sumu 2 400,00 €, časť zostatkovej ceny presahujúca výšku prijatých príjmov z predaja v sume 1 100,00 € nie je daňovým výdavkom.

2.9. Platba platobnou kartou

Pán Moravec kúpil 20. 09. 2019 kancelárske potreby. Platbu vo výške 42,18 € nerealizoval v hotovosti, ale platobnou kartou z podnikateľského účtu. Banka sumu 42,18 zrazila z účtu pána Moravca dňa 24. 09. 2019. Pri platbe platobnou kartou v peňažnom denníku zaúčtuje v súlade s § 12 ods. 5 postupov účtovania priebežná položka na strane výdavku v sume uhradenej platby a daňový výdavok v druhovom členení zásoby. Na základe výpisu z banky zaúčtuje v deň zúčtovania platby výdavok z účtu v banke a priebežnú položku na strane príjmu.

2.10. Uplatnenie odpisov automobilu, ktorého vstupná cena je viac ako 48 000,00 €

Pán Moravec v apríli 2018 kúpil a zaradil do svojho obchodného majetku automobil, ktorého vstupná cena je 60 000,00 €. Automobil, ktorý zaradil do 1. odpisovej skupiny a odpisuje ho rovnomerne, využíva výlučne na podnikanie, čo vie preukázať knihou jázd.

V roku 2018 uplatnil odpisy vo výške 11 250,00 € [60 000,00 x ¼ (ročný odpis) : 12 x 9].

V roku 2019 uplatnil do daňových výdavkov odpisy vo výške 15 000,00 € (60 000,00 x ¼).

V súvislosti s automobilom pán Moravec v knihe dlhodobého majetku uvedie:

V peňažnom denníku a v pomocných knihách zaúčtuje:

Keďže ide o automobil, ktorého vstupná cena je viac ako 48 000 €, v súlade s ust. § 17 ods. 34 ZDP musí pán Moravec skúmať, či ním vykázaný základ dane je viac ako násobok počtu osobných automobilov so vstupnou cenou 48 000,00 € a viac a ročného daňového odpisu vypočítaného zo vstupnej ceny 48 000,00 € alebo menej. Pán Moravec, keďže má v obchodnom majetku len jedno vozidlo so vstupnou cenou 48 000,00 € a viac, musí testovať základ dane na sumu 12 000,00 €. Vzhľadom na to, že pán Moravec vykázal na riadku 43 DP základ dane vo výške 5 848,43 €, v súlade s ust. § 17 ods. 34 ZDP je povinný upravovať základ dane o sumu rozdielu medzi odpisom uplatneným do daňových výdavkov (15 000,00 €) a limitovaným odpisom (12 000,00 €), t. j. na riadku 45 DP zvýši základ dane o 3 000,00 €.


Poznámka: Úprava základu dane sa vyková v daňovom priznaní, nie v peňažnom denníku.

2.11. Výdavky na PHL

Pri uplatňovaní výdavkov na spotrebované pohonné látky sa pán Moravec rozhodol uplatňovať daňové výdavky podľa ust. § 19 ods. 2 písm. l) bod 1 ZDP. Pri prepočte výdavkov vychádza so spotreby PHL uvedenej v osvedčení o evidencii, kde má uvedenú kombinovanú spotrebu 6,40 l benzínu/100 km.

Výdavky na spotrebované pohonné látky preukazuje dokladom o ich kúpe a knihou jázd. O nákupe benzínu účtuje ako o daňovom výdavku v druhovom členení zásoby a v rámci účtovných uzávierkových operácií upravuje výšku týchto výdavkov v súlade s ustanoveniami ZDP.

Pre ilustráciu uvádzame nákup PHL v auguste 2019, v ktorom pán Moravec najazdil na základe knihy jázd 1 359 km.

V priebehu mesiaca nakupoval pohonné látky:

V rámci účtovných uzávierkových operácií vykoná pán Moravec prepočet spotreby pohonných látok podľa cien platných v čase nákupu a podľa spotreby uvedenej v technickom preukaze. Spotrebované pohonné látky podľa cien platných v čase ich nákupu, prepočítané podľa spotreby uvedenej v technickom preukaze vyčíslil podľa vzorca:

(spotreba PHL uvedená v technickom preukaze x cena za l x počet najazdených km) : 100 = 6,4 x 1,329 x 1 359 : 100 = 115,59 €

Pán Moravec v rámci účtovných uzávierkových operácií zaúčtuje storno daňových výdavkov v druhovom členení zásoby vo výške 29,23 € (144,82 € – 115,59 €).

2.12. Havária vozidla, jeho oprava, náhrada od poisťovne

V novembri 2019 bol pán Moravec účastníkom dopravnej nehody, pri ktorej bol poškodený jeho automobil. Poškodenie bolo odstrániteľné a za opravu vozidla v autoservise zaplatil dňa 05. 12. 2019 pán Moravec sumu 750,00 €. Úhradu za opravu vozidla zaúčtuje pán Moravec ako výdavok ovplyvňujúci základ dane v druhovom členení služby. Pán Moravec má uzatvorenú havarijnú poistku, z ktorej mu bola 17. 01. 2020 vyplatená náhrada škody vo výške 700,00 €. Úhradu od poisťovne prijatú v roku 2020 zaúčtuje pán Moravec ako príjem ovplyvňujúci základ dane v druhovom členení ostatné. Keďže poškodenie vozidla bolo odstrániteľné, nejde o škodu podľa účtovných predpisov, a preto pán Moravec nie je povinný testovať v roku 2019 uplatnený výdavok výškou prijatých náhrad. V peňažnom denníku v roku 2019 a 2020 zaúčtuje:

2.13 Mzdy

Pán Moravec zamestnával v mesiaci septembri 2019 troch zamestnancov, zamestnanca A a B na základe pracovnej zmluvy, zamestnanca C na základe dohody o vykonaní práce.

Zamestnanec A má hrubú mzdu 960,00 €. Podpísal vyhlásenie podľa § 36 ods. 6 ZDP, v ktorom si uplatňuje nárok na nezdaniteľnú časť základu dane a na daňový bonus na dve vyživované deti.

Zamestnanec B má hrubú mzdu 780 €. Podpísal vyhlásenie podľa § 36 ods. 6 ZDP, v ktorom si uplatňuje nárok na nezdaniteľnú časť základu dane a na daňový bonus na jedno vyživované dieťa.

Zamestnanec C mal dohodnutú mesačnú odmenu vo výške 450,00 € a vyhlásenie podľa § 36 ods. 6 ZDP nepodpísal.

Pán Moravec vedie v súlade s ust. § 39 ods. 1 ZDP výplatné listiny vrátane ich rekapitulácie za každý kalendárny mesiac aj za celé zdaňovacie obdobie a tiež mzdové listy. Náležitosti mzdového listu sú vymedzené v § 39 ods. 2 ZDP.

V rekapitulácii miezd za mesiac september 2019 vykázal pán Moravec nasledovné údaje:

Poistné hradené zamestnávateľom predstavuje sumu 784,44 €.

Dňa 09. 10. 2019 pán Moravec:

– vyplatí zamestnancom netto výplatu v celkovej výške 1 726,83 €;

Dňa 11. 10. 2019 odvedie:

– príslušným poisťovniam poistné platené zamestnancom aj zamestnávateľom vo výške 1 077,90 € (784,44 € + 293,46 €);

– odvedie správcovi dane preddavky na daň znížené o daňový bonus vo výške 169,71 €.

2.14. Výdavky v súvislosti s používaním majetku aj na súkromné účely

Pán Moravec si kúpil v septembri 2019 mobilný telefón za cenu 249,90 € a mesačne platí mobilnému operátorovi poplatky. Mobilný telefón bude používať aj na súkromné účely, pričom v súlade s ust. § 19 ods. 2 písm. t) ZDP sa rozhodol uplatňovať výdavky na obstaranie a prevádzku mobilného telefónu vo forme paušálnych výdavkov vo výške 80 %. V súvislosti s obstaraním a používaním mobilu v septembri 2019 zaúčtuje v peňažnom denníku nákup mobilného telefónu a mesačný poplatok vo výške 49,90 €:

2.15. Dotácia na nákup hmotného majetku

Pánovi Moravcovi bola 27. 09. 2019 poskytnutá dotácia na nákup hmotného majetku – výrobného zariadenia vo výške 2 500,00 €. Dotáciu dostal 10. 10. 2019. V súlade s ust. § 17 ods. 3 písm. h) ZDP sa do základu dane daňovníka, ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva, nezahŕňa dotácia v tom zdaňovacom období, v ktorom ju daňovník prijal, ak nebola použitá na úhradu daňových výdavkov. Táto dotácia nepoužitá na úhradu daňových výdavkov sa zahrnie do základu dane postupne vo výške odpisov majetku nadobudnutého z dotácie alebo v pomernej časti zodpovedajúcej výške použitej dotácie na obstaranie odpisovaného majetku. Pán Moravec zaúčtuje nadväzne na uvedené prijatie dotácie nasledovne:

2.16. Nákup zariadenia z dotácie, odpis zariadenia, rozpúšťanie dotácie

Výrobné zariadenie kúpil pán Moravec 16. 10. 2019. Obstarávacia cena zariadenie bola 5 000,00 €. Zariadenie zaradil 23. 10. 2019 do obchodného majetku, do 2 odpisovej skupiny a rozhodol sa odpisovať ho rovnomerne.

Odpisy vyčísli nasledovne:

V súlade s ust. § 17 ods. 3 písm. h) bod 1 ZDP bude dotáciu rozpúšťať do základu dane do výšky odpisov prislúchajúcich k výške použitej dotácie:

Obstaranie zariadenia, jeho zaradenie, rozpúšťanie dotácie a odpisy zariadenia zaúčtuje nasledovne:

2.17. Poistné a príspevky, nedoplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia

Pán Moravec platil v priebehu roku 2019 poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie, poistné na sociálne zabezpečenie a príspevky na starobné dôchodkové sporenie. Mesačne platil preddavky zdravotnej poisťovni a poistné a príspevky Sociálnej poisťovni. Platby poistného a príspevku účtoval v peňažnom denníku ako výdavky ovplyvňujúce základ dane v druhovom členení poistné a príspevky.

V októbri 2019 zaplatil pán Moravec okrem pravidelných platieb do Sociálnej poisťovne a do zdravotnej poisťovne aj nedoplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia týkajúci sa príjmov zo živnosti vo výške 125,48 €. V októbri 2019 v súvislosti s platením poistného a príspevkov zaúčtoval v peňažnom denníku nasledovné účtovné operácie:

2.18 Krádež v sklade

Dňa 15. 10. 2019 vnikol do skladu pána Moravca neznámy páchateľ a odcudzil materiál v celkovej sume 752,18 €.

V čase vzniku škody pán Moravec vyradil materiál z knihy zásob.

Keďže do konca roku 2019 nedostal potvrdenie polície o tom, že krádež bola spôsobená neznámym páchateľom a ani neprijal žiadnu náhradu škody, nemôže vzniknutú škodu zahrnúť do daňových výdavkov roku 2019, t. j. nákup materiálu nie je možné považovať za daňový výdavok. Preto je pán Moravec povinný v rámci uzávierkových účtovných operácií zaúčtovať storno daňových výdavkov vo výške ukradnutého materiálu.

Ak pán Moravec v roku 2020 dostane potvrdenie od polície, že krádež bola spôsobená neznámym páchateľom, v súlade s ust. § 19 ods. 3 písm. g) bod 2 ZDP zahrnie hodnotu ukradnutého materiálu do daňových výdavkov prostredníctvom účtovných uzávierkových operácií roku 2020.

2.19. Úroky z peňažných prostriedkov

Dňa 31. 12. 2019 pripísala banka pánovi Moravcovi úroky z peňažných prostriedkov na bežnom účte využívanom v súvislosti s dosahovaním príjmov zo živnosti vo výške 32,60 €, z ktorých zrazila zrážkovú daň vo výške 6,19 €. Úroky sú v súlade s ust. § 43 ods. 3 ZDP zdaňované zrážkovou daňou a v súlade s § 43 ods. 6 ZDP sa zrazením dane považujú za daňovo vysporiadané. Z tohto dôvodu ich pán Moravec bude účtovať ako príjmy neovplyvňujúce základ dane a zrazenú daň ako výdavok neovplyvňujúci základ dane.

2.20. Odpis pohľadávky

Pán Moravec eviduje v knihe pohľadávok okrem iných aj nasledovné dve pohľadávky, a to:

• pohľadávku voči spoločnosti s ručením obmedzeným Alfa v menovitej hodnote 500,00 €, ktorú mu dlžník ani po viacerých urgenciách nezaplatil;

• pohľadávku voči spoločnosti s ručením obmedzeným Beta v menovitej hodnote 400,00 €. Súd zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu spoločnosti Beta pre nedostatok majetku;

• pohľadávku v menovitej hodnote 250,00 € voči fyzickej osobe, ktorá zomrela a pohľadávka nemôže byť uspokojená ani vymáhaním od dedičov.

Pán Moravec sa 31. 12. 2019 rozhodol, že všetky tri pohľadávky vyradí zo svojho účtovníctva. Základ dane pri vyradení pohľadávok z účtovníctva bude upravovať podľa § 17 ods. 12 ZDP.

V prípade pohľadávky voči spoločnosti Alfa nejde o pohľadávku uvedenú v § 19 ods. 2 písm. h) prvom až piatom bode ZDP, a preto je pán Moravec v súlade s ust. § 17 ods. 12 písm. b) ZDP povinný v rámci účtovných uzávierkových operácií zvýšiť základ dane o menovitú hodnotu pohľadávky, t. j. o sumu 500,00 €.

V prípade pohľadávky voči spoločnosti Beta ide o pohľadávku vymedzenú v § 19 ods. 2 písm. h) bod 1 ZDP a pán Moravec nie je v súlade s ust. § 17 ods. 12 písm. b) ZDP povinný zvyšovať o menovitú hodnotu tejto pohľadávky základ dane. Pohľadávku vyradí z knihy pohľadávok, a to bez vplyvu na základ dane.

V prípade pohľadávky voči fyzickej osobe ide o pohľadávku vymedzenú v § 19 ods. 2 písm. h) bod 3 ZDP a pán Moravec nie je v súlade s ust. § 17 ods. 12 písm. b) ZDP povinný zvyšovať o menovitú hodnotu tejto pohľadávky základ dane. Pohľadávku vyradí z knihy pohľadávok, a to bez vplyvu na základ dane.

Pán Moravec uvedie dosiahnuté príjmy zo živnosti vo výške 47 214,27 € v tabuľke č. 1 DP na riadku 2 a 9 v stĺpci príjmy a k nim prislúchajúce daňové výdavky vo výške 41 365,84 € v tabuľke č. 1 DP na riadku 2 a 9 v stĺpci výdavky. Pod tabuľkou č. 1 uvedie preukázateľne zaplatené poistné a príspevky z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP v sume 5 491,68 € a poistné a príspevky uvedie aj v Prílohe č. 3 DP na riadkoch 11 až 14. Na riadku 11 Prílohy č. 3 DP uvedie preukázateľne zaplatené poistné na sociálne poistenie z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP vo výške 3 948,20 €, na riadku 13 Prílohy č. 3 DP uvedie preukázateľne zaplatené poistné na zdravotné poistenie v sume 1 543,48 € a na riadku 14 Prílohy č. 3 DP uvedie preukázateľne zaplatené preddavky na zdravotné poistenie príslušné k zdaňovaciemu obdobiu, za ktoré sa podáva daňové priznanie

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk