dnes je 13.12.2019
Input:

Asignácia dane (poukázanie podielu zaplatenej dane) v roku 2018

26.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.11.10 Asignácia dane (poukázanie podielu zaplatenej dane) v roku 2018

Ing. Andrej Kolej, Ing. Marcela Prajová

Každý daňovník – fyzická alebo právnická osoba, ktorý splní zákonom stanovené podmienky, sa môže rozhodnúť, že určitá časť (podiel) dane z príjmov, ktorú zaplatí za zdaňovacie obdobie r. 2017 , má byť poukázaná ním určenému príjemcovi.


Asignáciu dane (použitie podielu zaplatenej dane na osobitné účely) upravuje § 50 zákona o dani z príjmov (zákon č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov – ďalej len „ZDP”).

Čo musí daňovník urobiť pre to, aby časť ním zaplatenej dane bola poukázaná ním určenému príjemcovi?

Daňovník:

 • si zo zoznamu prijímateľov, ktorý vedie Notárska komora SR, vyberie prijímateľa podielu zaplatenej dane,

 • v daňovom priznaní a v lehote na podanie daňového priznania vyhlási, že ním určenému prijímateľovi sa má poukázať podiel ním zaplatenej dane; daňovník (zamestnanec), ktorý nie je povinný podať daňové priznanie a zamestnávateľ mu vykoná ročné zúčtovanie dane z príjmov zo závislej činnosti, do 30. 4. 2018 predloží správcovi dane vyhlásenie, ktorého vzor určí finančné riaditeľstvo a uverejní ho na svojom webovom sídle,

 • musí splniť zákonom stanovené podmienky.

Aby mohol byť podiel zaplatenej dane poukázaný príjemcovi, ktorého daňovník určí, musí daňovník splniť tieto podmienky:

 • daňovník nemá do pätnástich dní po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania nedoplatok na dani, pričom za daňový nedoplatok sa pre účely § 50 ZDP nepovažuje suma nedoplatku na dani nepresahujúca 5 eur;

 • daňovník, ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie, preukáže potvrdením od tohto zamestnávateľa, že daň za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa ročné zúčtovanie vykonalo, bola daňovníkovi zrazená alebo daňovník nedoplatok na dani za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa ročné zúčtovanie vykonalo, vysporiada v správnej výške do lehoty na podanie vyhlásenia , t. j. do 30. 04. 2018, Potvrdenie o zaplatení dane vystaví zamestnávateľ na žiadosť zamestnanca (§ 39 ods. 7 ZDP) a toto potvrdenie je prílohou vyhlásenia,

 • daňovník - fyzická osoba vo vyhlásení určil ako prijímateľa len jednu právnickú osobu podľa § 50 ods. 4 ZDP a uvedie príslušnú sumu,

 • daňovník - právnická osoba vo vyhlásení určil ako prijímateľa jednu alebo viac právnických osôb podľa § 50 ods. 4 ZDP s uvedením príslušných súm.

Daňovník – fyzická osoba (FO), je oprávnený vyhlásiť, že ním určenému prijímateľovi sa má poukázať podiel ním zaplatenej dane do výšky:

 • 2 % alebo

 • 3 % – ak daňovník v r. 2017 vykonával dobrovoľnícku činnosť (a to najmenej 40 hodín v priebehu roka) a predloží o tom písomné potvrdenie.


Ak si daňovník uplatňuje daňový bonus, za zaplatenú daň sa považuje zaplatená daň znížená o daňový bonus.

Daňovník – právnická osoba (PO), je oprávnený vyhlásiť, že ním určenému prijímateľovi sa má poukázať podiel ním zaplatenej dane do výšky:

 • 2 % – ak v r. 2017 , alebo najneskôr v lehote na podanie daňového priznania za r. 2017 daroval finančné prostriedky najmenej vo výške zodpovedajúcej 0,5 % zaplatenej dane ním určeným daňovníkom, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie na účely vymedzené v odseku 5,

 • 1 % – ak daňovník neposkytol vyššie uvedené finančné prostriedky ako dar najmenej vo výške 0,5 % zaplatenej dane.

Daňovník vo vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane , ktoré je súčasťou daňového priznania alebo vo vyhlásení podľa § 50 ods. 1 písm. a) ZDP(t. j. vo vyhlásení, ktoré podáva daňovník, ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavklov na daň) uvedie :

 • svoje identifikačné údaje – tzn. FO uvedie svoje meno, priezvisko, rodné číslo, trvalý pobyt, číslo telefónu; PO uvedie svoje obchodné meno alebo názov, sídlo, právnu formu, svoje identifikačné číslo (identifikačné číslo daňovníka),

 • sumu zodpovedajúcu podielu zaplatenej dane,

 • zdaňovacie obdobie, ktorého sa vyhlásenie týka,

 • identifikačné údaje prijímateľa (prijímateľov) – tzn. obchodné meno alebo názov, sídlo, právnu formu, identifikačné číslo organizácie (ďalej len „IČO”),

 • sumu pripadajúcu na každého prijímateľa.


V prípade, že pri daňovej kontrole alebo pri miestnom zisťovaní správca dane zistí, že daňovník, ktorý je právnickou osobou, porušil zákonom ustanovené podmienky, rozhodnutím tomuto daňovníkovi uloží zaplatiť sumu vo výške rozdielu medzi sumou podielu zaplatenej dane uvedenou vo vyhlásení a sumou podielu zaplatenej dane, ktorú bol oprávnený uviesť vo vyhlásení (ďalej len „rozdiel”). Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať. Odo dňa nasledujúceho po dni poukázania podielu zaplatenej dane prijímateľovi až do dňa zaplatenia rozdielu správca dane vyrubí daňovníkovi z rozdielu úrok z omeškania (§ 50 ods. 15ZDP). Ak daňovník (právnická osoba) zistí, že vo vyhlásení uviedol vyššiu sumu podielu zaplatenej dane, ako bol oprávnený uviesť, musí oznámiť túto skutočnosť správcovi dane a tento rozdiel zaplatiť; správca dane mu vyrubí úrok z omeškania.

Zaokrúhľovanie a minimálna výška podielu zaplatenej dane

Podiel zaplatenej dane sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol a je najmenej:

- 3 eurá – ak je daňovníkom FO,

- 8 eur pre jedného prijímateľa – ak je daňovníkom PO.


Pani Anna Horná podáva priznanie k dani z príjmov FO za zdaňovacie obdobie r. 2017. Jej daňová povinnosť za r. 2017 je 2 000 eur. P. Horná chce v daňovom priznaní vyhlásiť, aby 2 % z ňou zaplatenej dane (40 eur) boli poukázané štyrom ňou vybraným právnickým osobám (prijímateľom, ktorí sú uvedení v centrálnom registri prijímateľov) – každému po 10 eur. Môže p. Horná poukázať podiel zaplatenej dane štyrom právnickým osobám, keď celková suma podielu zaplatenej dane je 40 eur, teda viac ako je zákonom stanovená minimálna výška podielu (3 eurá)?

P. Horná môže 2 % z dane, ktorú zaplatí za r. 2017, poukázať iba jednému ňou vybranému prijímateľovi – a to aj napriek tomu, že ak by sa suma 40 eur (2 % z ňou zaplatenej dane) rozdelila medzi 4 prijímateľov, u každého z nich by presahovala minimálnu výšku podielu zaplatenej dane (teda u každého prijímateľa by presahovala 3 eurá). Daňovník – fyzická osoba, totižto môže vo svojom vyhlásení uviesť iba jednu právnickú osobu, ktorej sa má poukázať podiel zaplatenej dane (2 %, resp. 3 % ak daňovník vykonáva dobrovoľnícku činnosť) – pozri vyššie uvedené podmienky, ktoré musí daňovník splniť, resp. § 50 ods. 6 písm. b)ZDP.

Komu a na aké účely možno poukázať podiel zaplatenej dane?

Podiel zaplatenej dane možno poskytnúť prijímateľovi, ktorým je:

- občianske združenie,

- nadácia,

- neinvestičný fond,

- nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,

- účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti,

- organizácia s medzinárodným prvkom,

- Slovenský Červený kríž,

- subjekty výskumu a vývoja,

- Fond rozvoja odborného vzdelávania a prípravy.

Podiel zaplatenej dane možno poskytnúť prijímateľovi a použiť len na účely, ktoré sú predmetom jeho činnosti, ak predmetom jeho činnosti sú:

- ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb,

- podpora a rozvoj športu ,

- poskytovanie sociálnej pomoci,

- zachovanie kultúrnych hodnôt,

- podpora vzdelávania,

- ochrana ľudských práv,

- ochrana a tvorba životného prostredia,

- veda a výskum,

- organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti.

Aké podmienky musí splniť prijímateľ, aby mu mohol byť podiel zaplatenej dane poukázaný?

Aby mohol byť podiel zaplatenej dane poukázaný príjemcovi, ktorého určil daňovník, musí prijímateľ spĺňať tieto podmienky:

- je k 31. 12. 2017 uvedený v centrálnom registri prijímateľov, ktorý vedie Notárska komora SR,

- je osobou, ktorá je uvedená v § 50 ods. 4ZDP a predmetom jej činnosti sú činnosti uvedené v § 50 ods. 5ZDP (pozri vyššie komu a na aké účely možno poukázať podiel zaplatenej dane),

- vznikol najneskôr v priebehu roku 2017,

- nemá do pätnástich dní po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania nedoplatok na dani, pričom za daňový nedoplatok pre účely tohto ustanovenia sa nepovažuje suma nepresahujúca 5 eur,,

- potvrdením príslušného orgánu (nie starším ako 30 dní) preukáže, že nemá nedoplatok na povinnom poistnom,

- potvrdením banky alebo pobočky zahraničnej banky (nie starším ako 30 dní) preukáže, že má zriadený účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky a oznámi číslo tohto účtu.

Povinnosti prijímateľa podielu zaplatenej dane

V súvislosti s prijatím podielu zaplatenej dane zákon ukladá prijímateľovi určité povinnosti.

Prijímateľ môže (je povinný) poukázaný podiel zaplatenej dane použiť len na zákonom vymedzené účely (napr. na poskytovanie sociálnej pomoci, zachovanie kultúrnych hodnôt, na podporu vzdelávania, ochranu ľudských práv – podrobnejšie pozri vyššie) a najneskôr do konca roka nasledujúceho po roku, v ktorom mu bol tento podiel poukázaný. Ak tak neučiní, poruší finančnú disciplínu a je povinný podiel dane vrátiť správcovi dane miestne príslušnému podľa svojho sídla – a to do 90 dní odo dňa vzniku skutočnosti, s ktorou je spojená povinnosť vrátiť poskytnutý podiel zaplatenej dane.


Použitie podielu na obstaranie hnuteľnej veci a nehnuteľnosti, ktoré sa využívajú na účely, na ktoré je možné podiel zaplatenej dane poskytnúť, sa za porušenie finančnej disciplíny nepovažuje. Rovnako sa posudzuje aj použitie podielu zaplatenej dane na reklamu, ktorá bola vynaložená na účely, na ktoré možno podiel zaplatenej dane poskytnúť. Za použitie podielu zaplatenej dane sa považuje aj vklad do výšky 25 % z prijatého podielu zaplatenej dane do nadačného imania nadácie.

V prípade, že prijímateľ poskytnutý podiel zaplatenej dane nepoužije, ale poskytne ho inej právnickej osobe, zodpovedá za to, že táto iná právnická osoba ho použije na zákonom vymedzené účely (teda na účely, na ktoré možno podiel dane poskytnúť) a takéto použitie podielu dane je povinný preukázať dokladmi od tejto inej právnickej osoby. Iná právnická osoba je povinná použiť tento podiel dane len na zákonom vymedzené účely a v lehote, v ktorej ho mal použiť pôvodný prijímateľ.


Na základe vyhlásenia, ktoré spoločnosť GAMA, s r. o., učinila vo svojom daňovom priznaní k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie r. 2017 , správca dane v r. 2018 poukázal podiel zaplatenej dane v sume 6 000 eur nadácii XY (prijímateľovi uvedenému v centrálnom registri prijímateľov). Nadácia XY všetky tieto prostriedky nevyužila a časť z nich v sume 2 000 eur v septembri 2019 poskytla Nadácii ZZ, aby ich táto použila na zákonom vymedzené účely (pozri vyššie účely, na ktoré je možné poskytnúť podiel zaplatenej dane, resp. § 50 ods. 5ZDP). Do kedy Nadácia ZZ musí poskytnutú časť podielu dane použiť?

Nadácia ZZ musí poskytnutú časť podielu zaplatenej dane použiť do konca r. 2019 – takisto, ako pôvodný prijímateľ, teda nadácia XY. Nadácia XY zodpovedá za to, že nadácia ZZ poskytnutú časť podielu zaplatenej dane použije na zákonom vymedzené účely a že ju použije do konca r. 2019 (preukáže to dokladmi od nadácie ZZ).

Ten prijímateľ, ktorého súhrn podielov zaplatenej dane v ročnom prehľade prijímateľov je vyšší ako 3 320 eur, je povinný v Obchodnom vestníku zverejniť presnú špecifikáciu použitia prijatého podielu dane (výšku, účel, spôsob použitia a v prípade, že musí mať účtovnú závierku overenú audítorom, tak musí zverejniť aj výrok audítora); túto špecifikáciu je povinný zverejniť do 16 mesiacov odo dňa zverejnenia ročného prehľadu prijímateľov.

Ten prijímateľ, ktorého súhrn podielov zaplatenej dane v príslušnom kalendárnom roku je vyšší ako 33 000 eur, je povinný zriadiť si osobitný účet v banke, resp. pobočke zahraničnej banky, na ktorom bude vedené len prijatie a čerpanie prijatého podielu zaplatenej dane. Tento účet je povinný zriadiť najneskôr do 30

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk