dnes je 1.10.2020

Input:

97/2017 Z.z., Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

97/2017 Z.z.
ZÁKON
z 22. marca 2017,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 186/2004 Z.z., zákona č. 439/2004 Z.z., zákona č. 721/2004 Z.z., zákona č. 747/2004 Z.z., zákona č. 310/2006 Z.z., zákona č. 644/2006 Z.z., zákona č. 677/2006 Z.z., zákona č. 519/2007 Z.z., zákona č. 555/2007 Z.z., zákona č. 659/2007 Z.z., zákona č. 62/2008 Z.z., zákona č. 434/2008 Z.z., zákona č. 449/2008 Z.z., zákona č. 137/2009 Z.z., zákona č. 572/2009 Z.z., zákona č. 105/2010 Z.z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 355/2010 Z.z., zákona č. 543/2010 Z.z., zákona č. 334/2011 Z.z., zákona č. 546/2011 Z.z., zákona č. 547/2011 Z.z., zákona č. 252/2012 Z.z., zákona č. 413/2012 Z.z., zákona č. 132/2013 Z.z., zákona č. 352/2013 Z.z., zákona č. 183/2014 Z.z., zákona č. 301/2014 Z.z., zákona č. 25/2015 Z.z., zákona č. 140/2015 Z.z., zákona č. 91/2016 Z.z., zákona č. 125/2016 Z.z. a zákona č. 292/2016 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 33 odsek 2 znie:
„(2) Vyplácanie dočasného starobného dôchodku a dočasného predčasného starobného dôchodku možno dohodnúť, ak súčet súm dôchodkových dávok podľa osobitného predpisu,3výsluhového dôchodku,38invalidného výsluhového dôchodku,38ainvalidného dôchodku a čiastočného invalidného dôchodku,38bvdovského výsluhového dôchodku,38cvdoveckého výsluhového dôchodku38da obdobného dôchodku vyplácaného z cudziny, ktoré majú byť vyplácané ku dňu povinnosti poistiteľa plniť zo zmluvy o poistení dôchodku, a sumy doživotného starobného dôchodku alebo doživotného predčasného starobného dôchodku ku dňu evidencie poznámky o uzatvorení zmluvy o poistení dôchodku, na základe ktorej sa bude vyplácať dočasný starobný dôchodok alebo dočasný predčasný starobný dôchodok, je vyšší ako platná referenčná suma podľa § 46da.”.
2. V § 33 ods. 6 sa za slová „doživotný predčasný starobný dôchodok,” vkladajú slová „zmluvy o poistení dôchodku, na základe ktorej sa vypláca dočasný starobný dôchodok alebo dočasný predčasný starobný dôchodok, alebo dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom”.
3. V § 33a odsek 2 znie:
„(2) Vyplácanie starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku programovým výberom možno dohodnúť, ak súčet súm dôchodkových dávok podľa osobitného predpisu,3výsluhového dôchodku,38invalidného výsluhového dôchodku,38ainvalidného dôchodku a čiastočného invalidného dôchodku,38bvdovského výsluhového dôchodku,38cvdoveckého výsluhového dôchodku38d) a obdobného dôchodku vyplácaného z cudziny, ktoré majú byť vyplácané ku dňu účinnosti dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom, a sumy doživotného starobného dôchodku alebo doživotného predčasného starobného dôchodku ku dňu evidencie poznámky o uzatvorení dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom je vyšší ako platná referenčná suma podľa § 46da.”.
4. V § 33a ods. 8 sa za slová
www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk