dnes je 19.4.2024

Input:

89/2016 Z.z., Zákon o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 1.1.2023

89/2016 Z.z.
ZÁKON
z 25. novembra 2015
o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
92/2019 Z.z.
20. 4. 2019
mení a dopĺňa 12 novelizačných bodov
92/2019 Z.z.
20. 5. 2019
dopĺňa § 12a, § 12b a poznámky pod čiarou
92/2019 Z.z.
20. 5. 2020
mení a dopĺňa § 20
367/2022 Z.z.
1. 1. 2023
mení a dopĺňa 10 novelizačných bodov
44/2024 Z.z.
1. 1. 2025
doteraz neuvedené
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje
a) požiadavky na zložky a emisie tabakových výrobkov a súvisiace nahlasovacie povinnosti vrátane maximálnych úrovní emisií dechtu, nikotínu a oxidu uhoľnatého v cigaretách,
b) podmienky označovania a balenia tabakových výrobkov vrátane zdravotných varovaní, ktoré sa musia uvádzať na spotrebiteľských baleniach tabakových výrobkov a každom vonkajšom obale,
c) zákaz uvádzať na trh tabak na orálne použitie,
d) cezhraničný predaj tabakových výrobkov na diaľku,
e) podmienky uvádzania nových kategórií tabakových výrobkov na trh,
f) podmienky uvádzania výrobkov súvisiacich s tabakovými výrobkami na trh, ich označovanie, vrátane zdravotných varovaní.
§ 2
Základné pojmy
(1) Nikotín sú alkaloidy nikotínového typu.
(2) Decht je surový bezvodý a beznikotínový kondenzát dymu.
(3) Na účely tohto zákona
a) tabak sú listy a iné prírodné spracované alebo nespracované časti tabakových rastlín vrátane expandovaného a rekonštituovaného tabaku,
b) fajkový tabak je tabak, ktorý sa môže spotrebúvať počas procesu horenia a je určený výhradne na použitie vo fajke,
c) tabak na vlastnoručné zhotovenie cigariet je tabak, ktorý môže spotrebiteľ použiť na prípravu cigariet,
d) tabakový výrobok je výrobok, ktorý sa môže spotrebúvať a pozostáva aspoň čiastočne z tabaku alebo aj z geneticky modifikovaného tabaku,
e) bezdymový tabakový výrobok je tabakový výrobok, ktorý sa nespotrebúva počas procesu horenia,
f) žuvací tabak je bezdymový tabakový výrobok určený na žuvanie,
g) šnupavý tabak je bezdymový tabakový výrobok, ktorý sa môže spotrebúvať nosom,
h) tabak na orálne použitie je tabakový výrobok určený na orálne použitie okrem tabakového výrobku určeného na inhalovanie alebo žuvanie, ktorý je vyrobený úplne alebo čiastočne z tabaku, vo forme prášku alebo častíc alebo v kombinácii týchto foriem, najmä tých, ktoré sa uvádzajú na trh v podobe porcií v nepriepustných vrecúškach alebo v poréznych vrecúškach,
i) tabakový výrobok na fajčenie je tabakový výrobok okrem bezdymového tabakového výrobku,
j) cigareta je tabakový povrazec1) určený na fajčenie,
k) cigara je tabakový povrazec,1) ktorý sa môže spotrebúvať počas procesu horenia,
l) cigarka je malý typ cigary,1)
m) tabak do vodnej fajky je tabakový výrobok na fajčenie, ktorý sa môže spotrebúvať prostredníctvom vodnej fajky; ak výrobok možno použiť prostredníctvom vodnej fajky a aj ako tabak na vlastnoručné zhotovenie cigariet, považuje sa za tabak na vlastnoručné zhotovenie cigariet,
n) nová kategória tabakových výrobkov je každý tabakový výrobok, ktorý
1. nie je uvedený v písmenách b), c), j), f) až h) a k) až m) a
2. bol uvedený na trh po 19. máji 2014,
o) bylinný výrobok na fajčenie je výrobok, ktorého základom sú rastliny, byliny alebo ovocie, ktorý neobsahuje tabak a ktorý sa môže spotrebúvať počas procesu horenia,
p) elektronická cigareta je výrobok, ktorý