dnes je 4.12.2023

Input:

85/2020 Z.z., Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu o riadení projektov

85/2020 Z. z.
[zrušené č. 401/2023 Z.z.]
VYHLÁŠKA
Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
zo 14. apríla 2020,
o riadení projektov
Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu podľa § 31 písm. b), d) a k) zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon”) ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška ustanovuje
a) štandardy projektového riadenia podľa § 24 ods. 1 písm. j) zákona,
b) podrobnosti o riadení projektov,
c) najvyššiu celkovú cenu za veľký projekt, veľkú zmenovú požiadavku, veľkú zmenu v projekte,
d) najvyššiu cenu čiastkového plnenia a najdlhšiu lehotu dodania čiastkového plnenia veľkého projektu.
§ 2
Vymedzenie základných pojmov
(1) Na účely tejto vyhlášky sa rozumie
a) projektom jednorazový proces zameraný na dosiahnutie definovaného cieľa, pozostávajúci zo súboru zosúladených, riadených a časovo ohraničených činností, ktorý
1. súvisí s tvorbou a zavádzaním informačných technológií verejnej správy,
2. súvisí s úpravou informačných technológií verejnej správy prostredníctvom zmenových požiadaviek,
3. je pre objednávateľa jedinečný vzhľadom na požiadavky, ktoré sa neopakujú a ktorými sa zaoberá, pričom nejde o pravidelnú činnosť,
4. má presne určený začiatok a koniec trvania projektu a harmonogram realizácie jednotlivých projektových fáz,
5. má definované najmenej finančné zdroje, ľudské zdroje, merateľné kvalitatívne a kvantitatívne prínosy,
6. vyžaduje analýzu súčasného stavu, špecifikáciu cieľovej skupiny, špecifikáciu cieľového stavu a spôsobu jeho dosiahnutia,
7. má definovanú analýzu nákladov a prínosov, ktorej účelom je preukázať, že navrhovaný projekt je spoločensky návratný a v najlepšej možnej miere napĺňa ciele verejnej politiky, a to na základe porovnania hmotných nákladov a nehmotných nákladov a prínosov,
b) veľkým projektom projekt, ktorého celková cena je najmenej jeden milión eur,
c) zmenou v projekte požiadavka uplatnená v rámci realizácie projektu na zmenu oproti už schválenému rozsahu, obsahu, času alebo rozpočtu projektu, a to tak na zmenu už schválených projektových produktov, ako aj vytvorenie nových, pôvodne neplánovaných projektových produktov, pričom ide o tak podstatnú zmenu, že by mala alebo mohla mať vplyv na výsledok pôvodne schvaľovaného rozsahu, obsahu, času alebo rozpočtu projektu,
d) veľkou zmenou v projekte zmena v projekte, ktorej cena je najmenej jeden milión eur,
e) zmenovou požiadavkou požiadavka na činnosť, ktorej účelom je modernizácia, úprava a rozvoj informačnej technológie verejnej správy,
f) veľkou zmenovou požiadavkou zmenová požiadavka, ktorej cena je najmenej jeden milión eur,
g) projektovým výstupom manažérsky produkt a špecializovaný produkt, pričom projektové výstupy nasledujúcich fáz a etáp sa viažu na projektové výstupy predchádzajúcich fáz a etáp,
h) projektovým produktom každý vstup do projektu, výstup z projektu alebo súbor iných produktov v hmotnej podobe alebo nehmotnej podobe,
i) manažérskym produktom projektový produkt spojený s riadením projektu, ktorý