dnes je 21.4.2024

Input:

586/2003 Z.z., Zákon o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, v znení účinnom k 1.1.2019

586/2003 Z.z.
ZÁKON
zo 4. decembra 2003
o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
8/2005 Z.z.
1. 7. 2005
mení § 14, dopĺňa príl. č. 1
327/2005 Z.z.
1. 1. 2006
mení § 12,§ 24,§ 68, § 87
331/2007 Z.z.
1. 8. 2007
dopĺňa § 68, prílohy
297/2008 Z.z.
1. 9. 2008
mení a dopĺňa § 23
451/2008 Z.z.
1. 12. 2008
dopĺňa § 87
304/2009 Z.z.
1. 9. 2009
mení a dopĺňa 10 novelizačných bodov
136/2010 Z.z.
1. 6. 2010
dopĺňa § 1b a § 5
332/2011 Z.z.
1. 1. 2012
mení a dopĺňa § 87
335/2012 Z.z.
1. 1. 2013
mení a dopĺňa 59 novelizačných bodov
335/2012 Z.z.
1. 1. 2015
mení a dopĺňa § 3 a § 62
339/2013 Z.z.
1. 11. 2013
mení a dopĺňa 17 novelizačných bodov
440/2015 Z.z.
1. 1. 2016
mení § 3
125/2016 Z.z.
1. 7. 2016
mení 3 novelizačné body
18/2018 Z.z.
25. 5. 2018
mení a dopĺňa § 18 a poznámky pod čiarou
177/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa § 3 a poznámku pod čiarou
36/2019 Z.z.
1. 1. 2019
mení § 3, § 6 a dopĺňa § 82c
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§ 1
Poslanie advokácie
(1) Advokácia pomáha uplatňovať ústavné právo fyzických osôb na obhajobu a chrániť ostatné práva a záujmy fyzických osôb a právnických osôb (ďalej len „klient”) v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, so zákonmi a s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
(2) Výkon advokácie je zastupovanie klientov v konaní pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi, obhajoba v trestnom konaní, poskytovanie právnych rád, spisovanie listín o právnych úkonoch, spracúvanie právnych rozborov, správa majetku klientov a ďalšie formy právneho poradenstva a právnej pomoci, ak sa vykonáva sústavne a za odmenu (ďalej len „právne služby”).
(3) Právne služby na území Slovenskej republiky poskytujú advokáti, ako aj ďalšie fyzické osoby a právnické osoby uvedené v ustanoveniach § 30 písm. b), c), d), e) a i) za podmienok a spôsobom ustanoveným týmto zákonom. Advokáti poskytujú iné služby v súlade s osobitnými predpismi.1)
(4) Ustanovením odseku 2 nie je dotknuté oprávnenie
a) notárov, patentových zástupcov, daňových poradcov a súdnych exekútorov, prípadne ďalších osôb poskytovať niektoré právne služby v súlade s osobitnými zákonmi,2)
b) zamestnanca právnickej osoby alebo fyzickej osoby poskytovať právne služby osobe, u ktorej je v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu, ak je poskytovanie právnych služieb súčasťou povinností vyplývajúcich z tohto vzťahu,
c) osoby, ktorá vykonáva správu majetku podľa osobitných predpisov.3)
Autorizácia zmlúv o prevode nehnuteľnosti
§ 1a
(1) Autorizáciou zmluvy je spísanie zmluvy o prevode nehnuteľnosti, zistenie totožnosti účastníkov tejto zmluvy a ich zástupcov, posúdenie, či zmluva neodporuje zákonu, neobchádza zákon, neprieči sa dobrým mravom, a posúdenie, či uzavretím zmluvy nedôjde ku skutočnosti zakladajúcej vznik škody.
(2) Autorizáciu zmluvy podľa odseku 1 advokát potvrdí v doložke o autorizácii, ktorá obsahuje
a) vyhlásenie advokáta, že pri spisovaní zmluvy postupoval podľa odseku 1,
b) údaj o počte listov, ktoré zmluva obsahuje,
c) miesto a dátum vydania doložky o autorizácii,
d) meno, priezvisko a podpis advokáta,
e) odtlačok pečiatky advokáta, v ktorej je uvedená adresa advokátskej kancelárie a číslo zápisu v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory (ďalej len „komora”).
(3) Vzor doložky o autorizácii je uvedený v prílohe č. 3.
(4) Ak ide o zmluvu o prevode nehnuteľnosti za odplatu, advokát upozorní účastníkov zmluvy na platobné podmienky kúpnej ceny dohodnuté v zmluve a v zmluve uvedie vyhlásenie účastníkov zmluvy o oboznámení sa s týmito podmienkami. Advokát je povinný oznámiť účastníkovi zmluvy o prevode nehnuteľnosti výšku poistného krytia a poisťovňu, v ktorej je poistený pre prípad škody v súvislosti s autorizáciou zmluvy o prevode nehnuteľnosti.
§ 1b
(1) Ak advokát nepozná