dnes je 8.6.2023

Input:

57/2016 Z.z., Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 26. novembra 2015 č. MF/018880/2015-725, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o predkladaní a poskytovaní údajov o dani z nehnuteľnosti

57/2016 Z.z.
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 104 ods. 12 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov opatrenie z 26. novembra 2015 č. MF/018880/2015-725, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o predkladaní a poskytovaní údajov o dani z nehnuteľností.
Predmetným opatrením sa ustanovuje aj vzor výkazu o dani z nehnuteľností, jeho vecný i formálny obsah. Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2016. Opatrenie sa uvádza v č. 12/2015 Finančného spravodajcu, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle Ministerstva financií Slovenskej republiky, a do opatrenia možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.
Najnovšie články
viac článkov