dnes je 14.5.2021

Input:

57/2016 Z.z., Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 26. novembra 2015 č. MF/018880/2015-725, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o predkladaní a poskytovaní údajov o dani z nehnuteľnosti

57/2016 Z.z.
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 104 ods. 12 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov opatrenie z 26. novembra 2015 č. MF/018880/2015-725, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o
www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk