dnes je 27.9.2023

Input:

558/2011 Z.z., Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z individuálnej účtovnej závierky zostavenej podľa § 17a zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov pre účtovné jednotky, ktorými sú podnikatelia

558/2011 Z.z.
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 17a ods. 7 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení zákona č. 547/2011 Z.z.
opatrenie z 13. decembra 2011 č. MF/25926/2011-74, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z individuálnej účtovnej závierky zostavenej podľa § 17a zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov pre účtovné jednotky, ktorými sú podnikatelia.
Týmto opatrením sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z individuálnej účtovnej závierky zostavenej podľa Medzinárodných štandardov finančného vykazovania prijatých Európskou úniou pre účtovné jednotky, ktorými sú podnikatelia.
Opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2011.
Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 13/2011 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky a v elektronickej forme na webovom sídle www.finance.gov.sk.