dnes je 22.2.2024

Input:

448/2008 Z.z., Zákon o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, v znení účinnom k 1.1.2020

448/2008 Z.z.
Zákon
z 30. októbra 2008
o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
317/2009 Z.z.
1. 11. 2009
mení § 84 a poznámky pod čiarou
332/2010 Z.z.
3. 8. 2010
mení § 8
551/2010 Z.z.
30. 12. 2010
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
551/2010 Z.z.
1. 3. 2011
mení a dopĺňa 34 novelizačných bodov
50/2012 Z.z.
1. 3. 2012
mení a dopĺňa 37 novelizačných bodov
185/2012 Z.z.
29. 6. 2012
mení § 72 a § 110c
413/2012 Z.z.
20. 12. 2012
dopĺňa § 106
413/2012 Z.z.
1. 1. 2013
dopĺňa § 110e
485/2013 Z.z.
1. 1. 2014
mení a dopĺňa 226 novelizačných bodov
185/2014 Z.z.
1. 7. 2014
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
219/2014 Z.z.
1. 1. 2015
mení a dopĺňa § 61, § 84 a poznámku pod čiarou
376/2014 Z.z.
1. 2. 2015
dopĺňa § 110w
345/2015 Z.z.
15. 12. 2015
mení a dopĺňa 9 novelizačných bodov
91/2016 Z.z.
1. 7. 2016
mení a dopĺňa 7 novelizačných bodov
125/2016 Z.z.
1. 7. 2016
mení poznámky pod čiarou
40/2017 Z.z.
1. 3. 2017
mení a dopĺňa 63 novelizačných bodov
331/2017 Z.z.
30. 12. 2017
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
331/2017 Z.z.
1. 1. 2018
mení a dopĺňa 214 novelizačných bodov
351/2017 Z.z.
1. 1. 2018
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
156/2018 Z.z.
1. 9. 2018
mení §33a
177/2018 Z.z.
1. 9. 2018
mení § 64, § 86 a § 88
177/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
289/2018 Z.z.
1. 11. 2018
mení a dopĺňa 9 novelizačných bodov
221/2019 Z.z.
1. 9. 2019
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
221/2019 Z.z.
1. 12. 2019
mení a dopĺňa 9 novelizačných bodov
280/2019 Z.z.
1. 10. 2019
mení § 71, § 77 a dopĺňa § 110n
280/2019 Z.z.
1. 1. 2020
mení a dopĺňa 39 novelizačných bodov
280/2019 Z.z.
1. 1. 2021
doteraz neuvedené
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
PRVÁ HLAVA
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet zákona
Tento zákon upravuje právne vzťahy pri poskytovaní sociálnych služieb, financovanie sociálnych služieb a dohľad nad poskytovaním sociálnych služieb.
§ 2
Vymedzenie sociálnej služby
(1) Sociálna služba je odborná činnosť, obslužná činnosť alebo ďalšia činnosť alebo súbor týchto činností, ktoré sú zamerané na
a) prevenciu vzniku nepriaznivej sociálnej situácie, riešenie nepriaznivej sociálnej situácie alebo zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby, rodiny alebo komunity,
b) zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzickej osoby viesť samostatný život a na podporu jej začlenenia do spoločnosti,
c) zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb fyzickej osoby,
d) riešenie krízovej sociálnej situácie fyzickej osoby a rodiny,
e) prevenciu sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny,
f) zabezpečenie starostlivosti o dieťa z dôvodu situácie v rodine, ktorá vyžaduje pomoc pri starostlivosti o dieťa.
(2) Nepriaznivá sociálna situácia podľa tohto zákona je ohrozenie fyzickej osoby sociálnym vylúčením alebo obmedzenie jej schopnosti sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy
a) z dôvodu, že nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb,
b) pre svoje životné návyky, spôsob života, závislosť od návykových látok alebo návykových škodlivých činností,
c) pre ohrozenie jej vývoja z dôvodu jej zdravotného postihnutia, ak ide o dieťa do siedmich rokov veku,
d) pre ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav,
e) z dôvodu, že dovŕšila vek potrebný na nárok na starobný dôchodok podľa osobitného predpisu1) (ďalej len „dôchodkový vek”),
f) pre výkon opatrovania fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,
g) pre ohrozenie správaním iných fyzických osôb alebo, ak sa stala obeťou správania iných fyzických osôb, alebo
h) pre zotrvávanie v priestorovo segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby,
i) z dôvodu straty bývania alebo ohrozenia stratou bývania.
(3) Zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb fyzickej osoby na účely tohto zákona je zabezpečenie ubytovania, stravy, nevyhnutného ošatenia, obuvi a nevyhnutnej základnej osobnej hygieny.
(4) Krízová sociálna situácia podľa tohto zákona je ohrozenie života alebo zdravia fyzickej osoby a rodiny, ktoré vyžaduje bezodkladné riešenie sociálnou službou.
(5) Situácia v rodine, ktorá vyžaduje pomoc pri starostlivosti o dieťa podľa odseku 1 písm. f), sa na účely tohto zákona považuje za nepriaznivú sociálnu situáciu.
(6) Sociálna služba sa vykonáva najmä prostredníctvom sociálnej práce, postupmi zodpovedajúcimi poznatkom spoločenských vied a poznatkom o stave a vývoji poskytovania sociálnych služieb.
(7) Správaním iných