dnes je 27.2.2024

Input:

424/2013 Z.z., Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov

424/2013 Z.z.
Oznámenie
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 15 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
opatrenie zo 4. decembra 2013 č. MF/20226/2013-721, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2014.
Opatrenie sa uvádza v č. 12/2013 Finančného spravodajcu, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle Ministerstva financií Slovenskej republiky, a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.