dnes je 17.4.2024

Input:

399/2014 Z.z., Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

399/2014 Z.z.
zákon
z 2. decembra 2014,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2012 Z.z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 414/2012 Z.z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 1 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená b) a c).
2. V § 1 písm. b) sa za slovom „lietadiel” čiarka nahrádza slovom „a” a vypúšťajú sa slová „a ostatných účastníkov systému obchodovania”.
3. V § 2 písm. c) sa vypúšťajú slová „a znečisťujúcich látok”.
4. V § 2 sa vypúšťa písmeno e).
Doterajšie písmená f) až o) sa označujú ako písmená e) až n).
5. V § 3 ods. 2 písm. f) sa slová „vypúšťaných skleníkových plynov” nahrádzajú slovami „vypúšťaných emisií skleníkových plynov”.
6. V § 3 ods. 2 písm. f) a § 5 ods. 3 písm. b) sa slová „osobitného predpisu1” nahrádzajú slovami „osobitného predpisu1a prílohy č. 3a”.
7. § 4 sa vypúšťa.
Poznámky pod čiarou k odkazom 3 a 4 sa vypúšťajú.
8. V nadpise § 5 sa vypúšťajú slová „a povolenia na vypúšťanie znečisťujúcich látok do ovzdušia”.
9. V § 5 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 až 7 sa označujú ako odseky 2 až 6.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5 sa vypúšťa.
10. V § 5 odsek 2 znie:
„(2) Povolenie na vypúšťanie emisií skleníkových plynov sa môže vzťahovať na jednu prevádzku alebo na viac prevádzok na tom istom mieste prevádzkovaných tým istým prevádzkovateľom.”.
11. V § 5 ods. 3 až 5, § 6 nadpise, § 6 ods. 3 na konci vety, § 6 ods. 5, § 27 a 28 sa slovo „povolenie” vo všetkých tvaroch nahrádza slovami „povolenie na vypúšťanie emisií skleníkových plynov” v príslušnom tvare.
12. V § 5 ods. 3 písm. b) sa vypúšťajú slová „alebo znečisťujúcich látok, ktorý bol schválený, alebo schválenie návrhu takého postupu”.
13. V § 5 ods. 3 písm. c) sa vypúšťajú slová „alebo znečisťujúcich látok”.
14. V § 6 odsek 1 znie:
„(1) Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne oznámiť okresnému úradu každú plánovanú zmenu činnosti prevádzky a každú významnú zmenu kapacity prevádzky,8ktorá môže byť dôvodom na zmenu povolenia na vypúšťanie emisií skleníkových plynov alebo na vyradenie zo schémy obchodovania. Okresný úrad zmení povolenie na vypúšťanie emisií skleníkových plynov, ak je to potrebné, alebo vydá rozhodnutie o vyradení prevádzky zo schémy obchodovania, ak jej prevádzkovateľ nezostane dobrovoľným účastníkom schémy obchodovania. Na konanie o zmene povolenia na vypúšťanie emisií skleníkových plynov sa primerane vzťahujú § 3 ods. 4 a § 5.”.
15. V § 6 ods. 5 sa vypúšťajú slová „alebo § 4”.
16. V poznámke pod čiarou k odkazu 9 sa citácia „Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1193/2011 zo dňa 18. novembra 2011, ktorým sa zriaďuje register Únie na obdobie obchodovania začínajúce 1. januára 2013 a na nasledujúce obdobia obchodovania v rámci systému Únie na obchodovanie s emisnými kvótami podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES a rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č.