dnes je 14.5.2021

Input:

360/2013 Z.z., Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 331/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení zákona č. 246/2012 Z. z.

360/2013 Z.z.
zákon
zo 17. októbra 2013,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 331/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení zákona č. 246/2012 Z.z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 350/2004 Z.z., zákona č. 651/2004 Z.z., zákona č. 340/2005 Z.z., zákona č. 523/2005 Z.z., zákona č. 656/2006 Z.z., zákona č. 215/2007 Z.z., zákona č. 593/2007 Z.z., zákona č. 378/2008 Z.z., zákona č. 465/2008 Z.z., zákona č. 83/2009 Z.z., zákona č. 258/2009 Z.z., zákona č. 471/2009 Z.z., zákona č. 563/2009 Z.z., zákona č. 83/2010 Z.z., zákona č. 490/2010 Z.z., zákona č. 331/2011 Z.z., zákona č. 406/2011 Z.z., zákona č. 246/2012 Z.z. a zákona č. 440/2012 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 4 sa vypúšťajú odseky 2 a 3.
Doterajšie odseky 4 až 9 sa označujú ako odseky 2 až 7.
2. V § 4 ods. 2 prvej vete sa vypúšťajú slová „alebo 2” a vypúšťa sa druhá veta.
3. V § 4 ods. 4 prvej vete sa slová „podnik alebo časť podniku platiteľa tvoriacu” nahrádzajú slovami „hmotný majetok a nehmotný majetok v rámci nadobudnutého podniku alebo časti podniku platiteľa tvoriacej” a v štvrtej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a v tej istej lehote predložiť doklady osvedčujúce túto skutočnosť”.
4. V § 4 ods. 4 posledná veta znie: „Daňový úrad preverí a porovná skutkový stav s údajmi v oznámení a dokladoch podľa štvrtej vety a ak sú údaje v oznámení a dokladoch pravdivé a správne, zaregistruje platiteľa, vydá mu osvedčenie o registrácii pre daň a pridelí mu identifikačné číslo pre daň do desiatich dní odo dňa doručenia oznámenia skutočnosti a dokladov osvedčujúcich túto skutočnosť.” a na konci sa pripája táto veta: „Ak daňový úrad osobu nezaregistruje, vydá o tom rozhodnutie; proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať odvolanie.”.
5. V § 4a ods. 5 sa vypúšťa tretia veta.
6. V § 4b ods. 5 tretia veta znie: „Zmenu registrácie skupiny vykoná daňový úrad k prvému dňu tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola žiadosť o zmenu registrácie skupiny podaná.” a vypúšťa sa štvrtá veta.
7. V § 4c ods. 1 úvodnej vete sa slová „§ 4 ods. 1 až 4” nahrádzajú slovami „§ 4 ods. 1 a 2” a v písmene b) sa za slová „fyzická osoba” vkladajú slová „alebo právnická osoba”.
8. V § 4c ods. 4 sa vypúšťajú slová „až 3” a v odseku 5 sa slová „§ 4 ods. 4” nahrádzajú slovami „§ 4 ods. 2”.
9. § 4c sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9) Osoba, ktorá sa stala platiteľom podľa § 4 ods. 4, alebo osoba, ktorej bola zmenená registrácia pre daň podľa § 5 alebo § 6 na registráciu pre daň podľa § 4, je povinná zložiť zábezpeku na daň, ak sú splnené
www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk