dnes je 17.4.2024

Input:

351/2012 Z.z., Zákon, o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov

351/2012 Z.z.
zákon
zo 16. októbra 2012
o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon ustanovuje
a) podmienky registrácie organizácií1) v schéme Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit (ďalej len „schéma”),2)
b) orgány presadzovania práva,3)
c) pôsobnosť orgánov štátnej správy na úseku environmentálneho manažérstva a auditu,
d) zodpovednosť za neoprávnené používanie loga EMAS.4)
§ 2
Registrácia organizácií v schéme
(1) Registráciu organizácií v schéme, jej predĺženie, pozastavenie platnosti registrácie organizácií v schéme alebo vymazanie organizácie z registra organizácií začlenených do schémy (ďalej len „register”) vykonáva ako príslušný orgán5) právnická osoba poverená Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo”).
(2) Žiadosť organizácie o zápis do registra, ktorá spĺňa náležitosti určené osobitným predpisom,6) uverejní právnická osoba poverená ministerstvom na svojom webovom sídle.
(3) Orgány presadzovania práva podľa § 5 na základe výzvy právnickej osoby poverenej ministerstvom zašlú jej potvrdenie o tom, či organizácia, ktorá žiada o zápis do registra, dodržiava povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov z oblasti životného prostredia.7)
(4) K žiadosti organizácie o zápis do registra môžu zúčastnené strany8) uplatniť svoje námietky do 15 dní odo dňa jej uverejnenia.
(5) Ak organizácia splní požiadavky na registráciu organizácie v schéme, ustanovené osobitným predpisom,9) právnická osoba poverená ministerstvom vydá osvedčenie o registrácii organizácie v schéme.
(6) Osvedčenie o registrácii organizácie v schéme obsahuje
a) názov organizácie a jej sídlo alebo miesto podnikania a podľa potreby vymedzenie jej zložiek, na ktoré sa vzťahuje registrácia organizácie v schéme,
b) kód odvetvovej klasifikácie ekonomických činností organizácie,10)
c) číslo osvedčenia o registrácii organizácie v schéme a dátum jeho vydania,
d) registračné číslo,
e) dobu platnosti registrácie organizácie v schéme,
f) podpis štatutárneho zástupcu právnickej osoby poverenej ministerstvom a odtlačok pečiatky právnickej osoby poverenej ministerstvom.
(7) Organizácia zaplatí právnickej osobe poverenej ministerstvom poplatok11) za registráciu v schéme12)
a) mikropodniku13) vo výške 33 eur,
b) malého podniku13) vo výške 66 eur,
c) stredného podniku13) vo výške 330 eur,
d) ostatnej organizácie vo výške 1 000 eur.
(8) Organizácia zaplatí právnickej osobe poverenej ministerstvom poplatok
a) za predĺženie registrácie v schéme14)
1. mikropodniku vo výške 11 eur,
2. malého podniku vo výške 22 eur,
3. stredného podniku vo výške 110 eur,
4. ostatnej organizácie vo výške 333 eur,
b) za zrušenie pozastavenia platnosti registrácie v schéme15)
1. mikropodniku vo výške 16 eur,
2. malého podniku vo výške 33 eur,
3. stredného podniku vo výške 165 eur,
4. ostatnej organizácie vo výške 500 eur.