dnes je 19.4.2024

Input:

319/2017 Z.z., Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov

319/2017 Z.z.
ZÁKON
z 29. novembra 2017,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 129/2002 Z.z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení zákona č. 547/2011 Z.z., zákona č. 241/2012 Z.z., zákona č. 352/2013 Z.z., zákona č. 402/2013 Z.z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 139/2015 Z.z., zákona č. 247/2015 Z.z., zákona č. 269/2015 Z.z., zákona č. 391/2015 Z.z., zákona č. 397/2015 Z.z., zákona č. 444/2015 Z.z., zákona č. 125/2016 Z.z., zákona č. 353/2016 Z.z., zákona č. 386/2016 Z.z., zákona č. 238/2017 Z.z. a zákona č. 243/2017 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 6 ods. 3 sa za písmeno o) vkladajú nové písmená p) a q), ktoré znejú:
„p) vydáva rozhodnutia podľa osobitných predpisov,10a
q) plní úlohy jednotného informačného miesta,”.

Doterajšie písmeno p) sa označuje ako písmeno r).
Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie:

10aČl. 6c nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 531/2012 z 13. júna 2012 o roamingu vo verejných mobilných komunikačných sieťach v rámci Únie (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 172, 30. 6. 2012) v platnom znení.
Čl. 5 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2120 z 25. novembra 2015, ktorým sa ustanovujú opatrenia týkajúce sa prístupu k otvorenému internetu a ktorým sa mení smernica 2002/22/ES o univerzálnej službe a právach užívateľov týkajúcich sa elektronických komunikačných sietí a služieb a nariadenie (EÚ) č. 531/2012 o roamingu vo verejných mobilných komunikačných sieťach v rámci Únie (Ú. v. EÚ L 310, 26. 11. 2015).”.
2. V § 9 ods. 5 sa slová „povinná osoba18” nahrádzajú slovami „osoba povinná sprístupňovať informácie podľa osobitného predpisu18”.
3. V § 15 ods. 4 a ods. 5 písm. a) sa slová „§ 73 ods. 12” nahrádzajú slovami „§ 73 ods. 13”.
4. V § 36 sa vypúšťajú odseky 1 a 2.

Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 1 až 3.
Poznámky pod čiarou k odkazom 31a a 32a sa vypúšťajú.
5. V § 38 ods. 2 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmená c) až e) sa označujú ako písmená b) až d).
6. V § 38 ods. 6 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c).
7. V § 40 ods. 3 písm. i) sa slová „§ 73 ods. 4” nahrádzajú slovami „§ 73 ods. 5”.
8. V § 41 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c) koncovým užívateľom jednotného európskeho čísla tiesňového volania „112” bezplatné volanie eCall.35b”.

Poznámka pod čiarou k odkazu 35b znie:

35bČl. 3 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/758 z 29. apríla 2015 o požiadavkách typového schválenia pri zavádzaní palubného systému eCall využívajúceho službu tiesňovej linky 112 a o zmene smernice 2007/46/ES (Ú. v. EÚ L 123, 19. 5. 2015) v platnom znení.”.
9. V § 43 sa odsek 11 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d) bezplatne zasielať SMS na jednotné európske číslo tiesňového