dnes je 27.2.2024

Input:

289/2017 Z.z., Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

289/2017 Z.z.
ZÁKON
z 19. októbra 2017,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 140/2008 Z.z., zákona č. 461/2008 Z.z., zákona č. 540/2008 Z.z., zákona č. 170/2009 Z.z., zákona č. 67/2010 Z.z., zákona č. 132/2010 Z.z., zákona č. 136/2010 Z.z., zákona č. 172/2011 Z.z., zákona č. 470/2011 Z.z., zákona č. 306/2012 Z.z., zákona č. 74/2013 Z.z., zákona č. 153/2013 Z.z., zákona č. 204/2014 Z.z., zákona č. 77/2015 Z.z., zákona č. 403/2015 Z.z., zákona č. 91/2016 Z.z., zákona č. 125/2016 Z.z., zákona č. 355/2016 Z.z., zákona č. 40/2017 Z.z. a zákona č. 150/2017 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 5 ods. 4 písm. q) druhom bode sa slová „§ 30c ods. 1 písmen a) až g)” nahrádzajú slovami „§ 30d ods. 1 písm. a) až g)”.
2. V § 5 ods. 4 písm. s) sa slová „§ 30a ods. 4 písm. b) až d)” nahrádzajú slovami „§ 30aa ods. 2 písm. a) až d)”.
3. V § 6 ods. 3 písmeno k) znie:
„k) v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru na úseku ochrany zdravia pri práci kontroluje plnenie povinností pracovnej zdravotnej služby podľa § 30c a § 30d ods. 1 písm. c) až f,”.
4. V § 7 písmeno g) znie:
„g) v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru na úseku ochrany zdravia pri práci kontrolujú plnenie povinností pracovnej zdravotnej služby podľa § 30c a § 30d ods. 1 písm. c) až f),”.
5. V § 12 ods. 4 písm. c) sa slová „30a a 30d” nahrádzajú slovami „30a, 30ab a 30ad”.
6. V § 30 odseky 1 a 2 znejú:
„(1) Zamestnávateľ je povinný
a) zabezpečiť opatrenia, ktoré znížia expozíciu zamestnancov a obyvateľov fyzikálnym, chemickým, biologickým alebo iným faktorom práce a pracovného prostredia (ďalej len „faktory práce a pracovného prostredia”) na najnižšiu dosiahnuteľnú úroveň, najmenej však na úroveň limitov ustanovených osobitnými predpismi,34
b) zabezpečiť posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a na základe tohto posúdenia zabezpečiť vypracovanie písomného posudku o riziku s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotného rizika v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou podľa § 30a ods. 3; zamestnávateľ zabezpečí posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a vypracovanie písomného posudku o riziku aj pri každej zmene pracovných podmienok, ktorá by mohla mať vplyv na mieru zdravotného rizika alebo kategóriu práce z hľadiska zdravotného rizika,
c) zabezpečiť posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia na pracovisku, na ktorom zamestnanci vykonávajú prácu zaradenú do
1. druhej kategórie najmenej raz za 18 mesiacov,