dnes je 17.4.2024

Input:

263/1999 Z.z., Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

263/1999 Z.z.
[zrušené č. 523/2003 Z.z.]
ZÁKON
zo 14. septembra 1999
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
Predmet úpravy
§ 1
Tento zákon ustanovuje
a) postup obstarávateľov pri získavaní výrobkov, zariadení a iných vecí ponúkaných na trhu a určených na predaj, stavebných prác a s nimi súvisiacich dodávateľských prác potrebných na zhotovenie stavby, finančných služieb, právnych služieb, remeselných služieb a ďalších služieb a výkonov,
b) metódy a postupy verejného obstarávania, ktoré sa používajú pri uzatváraní zmlúv,
c) zriadenie a pôsobnosť Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad”).
§ 2
(1) Obstarávatelia sú povinní pri uzatváraní zmlúv používať metódy a postupy verejného obstarávania podľa tohto zákona.
(2) Povinnosť obstarávateľov podľa odseku 1 sa vzťahuje na obstarávanie
a) výrobkov, zariadení a iných vecí ponúkaných na trhu a určených na predaj (ďalej len „tovar”),
b) stavebných prác a s nimi súvisiacich dodávateľských prác potrebných na zhotovenie stavby (ďalej len „práce”),
c) finančných služieb, právnych služieb, remeselných služieb a ďalších služieb (ďalej len „služby”),
d) výkonov
uhrádzaných obstarávateľmi, a to bez ohľadu na to, či tovar, práce a služby obstarávajú na plnenie svojich úloh alebo na vlastnú prevádzku.
(3) Povinnosť obstarávateľov podľa odseku 1 sa nevzťahuje na uzatváranie zmlúv,
a) ktorých predmet tvoria skutočnosti tvoriace predmet štátneho tajomstva,
b) ktorých predmetom je dodanie tovarov alebo uskutočnenie prác, alebo poskytnutie služieb, pri ktorých sa musia použiť osobitné bezpečnostné opatrenia,
c) postupom podľa medzinárodnej dohody, ak ich predmetom je dodanie tovarov, uskutočnenie prác alebo poskytnutie služieb na spoločné používanie zmluvných strán alebo na využívanie projektu podľa tejto medzinárodnej dohody,
d) o umiestnení cudzích vojsk na území Slovenskej republiky,
e) v súlade s postupmi určenými medzinárodnou organizáciou,
f) počas brannej pohotovosti štátu,
g) ktorými by sa mohli porušiť záväzky vyplývajúce z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná (ďalej len „medzinárodné záväzky”),
h) ktorých predmetom je dodanie tovarov, ktoré sú vyňaté zo zoznamu uvedeného v prílohe č. 1, ak obstarávateľom je Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo obrany”),
i) ktorých predmetom je nadobúdanie, produkcia a koprodukcia rozhlasových a televíznych programov,
j) o vysielacích časoch rozhlasového a televízneho vysielania,
k) o poskytovaní hlasových a dátových telekomunikačných služieb šírených káblovým, terestriálnym alebo satelitným spôsobom,
l) týkajúcich sa právnych služieb v rozhodcovských veciach alebo arbitrážnych veciach,
m) ktorých predmetom je emisia, predaj, nákup a prevod cenných papierov,
n) na finančné služby poskytované Národnou bankou Slovenska,
o) ktorých predmetom je plnenie úloh výskumu a vývoja zo strany obstarávateľa podľa § 3 ods. 2, ak sa výskum alebo vývoj vykonáva len pre potreby obstarávateľa a ten ho v plnom rozsahu financuje,
p) ktorých predmetom je nadobúdanie tovarov a