dnes je 30.5.2024

Input:

255/2020 Z.z., Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o reprezentatívnych kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa vrátane ich dodatkov medzi Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska a Integrovaným odborovým zväzom, medzi Odborovým zväzom KOVO a Zväzom elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky a medzi Odborovým zväzom KOVO, Nezávislými kresťanskými odbormi Slovenska a Zväzom hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky

255/2020 Z. z.
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9a ods. 6 písm. a) zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 8. septembra 2020 oznámené tieto reprezentatívne kolektívne zmluvy vyššieho stupňa vrátane ich dodatkov:
1. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa uzatvorená 29. februára 2012 medzi Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska a Integrovaným odborovým zväzom v znení Dodatku č. 1 z 19. februára 2013, Dodatku č. 2 z 21. februára 2014, Dodatku č. 3 z 24. marca 2015, Dodatku č. 4 z 29. marca 2016, Dodatku č. 5 z 28. augusta 2017, Dodatku č. 6 z 19. apríla 2018, Dodatku č. 7 z 28. marca 2019 a Dodatku č. 8 z 31. marca 2020 s účinnosťou od 1. marca 2012 do 31. decembra 2021 je reprezentatívna v odvetví označenom na úrovni divízií 41 - výstavba budov, 42 - inžinierske stavby a 43 - špecializované stavebné práce. Táto reprezentatívna kolektívna zmluva vyššieho stupňa v znení Dodatkov č. 1 až 8 je záväzná pre ostatných zamestnancov a ich zamestnávateľov v odvetví označenom na úrovni divízií 41 - výstavba budov, 42 - inžinierske stavby a 43 - špecializované stavebné práce.
2. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2018 - 2022 uzatvorená 31. mája 2018 v znení Dodatku č. 1 s účinnosťou od 1. mája 2019 a v znení Dodatku č. 2 s účinnosťou od 1. mája 2020 medzi Odborovým zväzom KOVO a Zväzom elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky je reprezentatívna v odvetví označenom na úrovni skupín 27.1 - výroba elektrických motorov, generátorov, transformátorov a elektrických distribučných a kontrolných zariadení, 27.3 - výroba drôtov a elektroinštalačných zariadení a 27.4 - výroba elektrických svietidiel. Táto reprezentatívna kolektívna zmluva vyššieho stupňa v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 je záväzná pre ostatných zamestnancov a ich zamestnávateľov v odvetví označenom na úrovni skupín 27.1 - výroba elektrických motorov, generátorov, transformátorov a elektrických distribučných a kontrolných zariadení, 27.3 - výroba drôtov a elektroinštalačných zariadení a 27.4 - výroba elektrických svietidiel.
3. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa uzatvorená 1. apríla 2018 medzi Odborovým zväzom KOVO, Nezávislými kresťanskými odbormi Slovenska a Zväzom hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky v znení Dodatku č. 1 s účinnosťou od 1. februára 2019 a Dodatku č. 2 s účinnosťou od 1. apríla 2020 do 31. marca 2021 je reprezentatívna v odvetví označenom na úrovni skupín 23.5 - výroba cementu, vápna a sadry, 24.1 - výroba surového železa a ocele a ferozliatin, 24.4 - výroba drahých a ostatných