dnes je 17.4.2024

Input:

233/1995 Z.z., Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov, v znení účinnom k 1.4.2023

233/1995 Z.z.
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
zo 14. septembra 1995
o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
211/1997 Z.z.
30. 7. 1997
mení a dopĺňa § 56
353/1997 Z.z.
1. 1. 1998
mení a dopĺňa § 34 a § 119
235/1998 Z.z.
1. 1. 1999
mení § 71, nová pozn. 10a)
240/1998 Z.z.
1. 7. 1998
mení § 157 a dopĺňa § 41, § 115 a§ 157
280/1999 Z.z.
9. 11. 1999
mení, 105 novelizačných bodov
415/2000 Z.z.
6. 12. 2000
ruší § 41 ods. 3 a § 235
291/2001 Z.z.
26. 7. 2001
mení a dopĺňa § 56, dopĺňa § 115, nové § 235 § 236
483/2001 Z.z.
1. 1. 2002
Ruší čl. IV
32/2002 Z.z.
1. 2. 2002
mení, 74 novelizačných bodov
356/2003 Z.z.
1. 9. 2003
mení § 10, § 21, § 222, nový § 237
514/2003 Z.z.
1. 7. 2004
mení § 33 a poznámku pod čiarou
589/2003 Z.z.
1. 3. 2004
mení a dopĺňa § 39, § 44, § 56
613/2004 Z.z.
1. 1. 2005
mení a dopĺňa § 70, § 111
125/2005 Z.z.
12. 4. 2005
ruší § 237 ods. 2, 3, 5 a 6
341/2005 Z.z.
1. 9. 2005
mení, 120 novelizačných bodov
585/2006 Z.z.
1. 12. 2006
mení, 13 novelizačných bodov
84/2007 Z.z.
1. 3. 2007
dopĺňa § 193, nový § 241, príl. č. 3
568/2007 Z.z.
1. 1. 2008
dopĺňa § 193 pism c)
384/2008 Z.z.
15. 10. 2008
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
477/2008 Z.z.
1. 12. 2008
dopĺňa § 242 a poznámky pod čiarou
477/2008 Z.z.
1. 1. 2009
mení a dopĺňa 10 novelizačných bodov
554/2008 Z.z.
1. 1. 2009
dopĺňa § 12
84/2009 Z.z.
1. 4. 2009
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
192/2009 Z.z.
1. 6. 2009
mení a dopĺňa § 41
466/2009 Z.z.
15. 12. 2009
dopĺňa § 41
144/2010 Z.z.
1. 6. 2010
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
151/2010 Z.z.
1. 7. 2010
dopĺňa § 70
102/2011 Z.z.
1. 6. 2011
mení a dopĺňa 11 novelizačných bodov
348/2011 Z.z.
1. 1. 2012
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
230/2012 Z.z.
9. 8. 2012
mení a dopĺňa 7 novelizačných bodov
335/2012 Z.z.
1. 1. 2013
mení a dopĺňa § 57 a § 58
335/2012 Z.z.
1. 1. 2015
mení a dopĺňa § 10 a § 21
440/2012 Z.z.
1. 1. 2013
mení § 34
461/2012 Z.z.
1. 1. 2013
dopĺňa § 243a
14/2013 Z.z.
18. 7. 2013
mení 10 odsekov
180/2013 Z.z.
1. 10. 2013
mení 9 novelizačných bodov
299/2013 Z.z.
1. 11. 2013
mení a dopĺňa 74 novelizačných bodov
299/2013 Z.z.
1. 1. 2014
mení § 209 a § 211
355/2013 Z.z.
1. 1. 2014
dopĺňa 4 novelizačné body
106/2014 Z.z.
1. 6. 2014
mení a dopĺňa 13 novelizačných bodov
335/2014 Z.z.
1. 1. 2015
mení a dopĺňa 49 novelizačných bodov
335/2014 Z.z.
1. 7. 2016
dopĺňa § 211b
358/2015 Z.z.
1. 1. 2016
mení § 41, § 45 a poznámku pod čiarou
437/2015 Z.z.
1. 1. 2016
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
438/2015 Z.z.
23. 12. 2015
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
440/2015 Z.z.
1. 1. 2016
mení § 4
125/2016 Z.z.
1. 7. 2016
mení a dopĺňa 25 novelizačných bodov
2/2017 Z.z.
1. 2. 2017
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
2/2017 Z.z.
1. 4. 2017
mení a dopĺňa 111 novelizačných bodov
264/2017 Z.z.
1. 1. 2018
mení a dopĺňa 12 novelizačných bodov
59/2018 Z.z.
1. 4. 2018
dopĺňa § 61t, § 243m a poznámky pod čiarou
177/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa § 10 a poznámku pod čiarou
233/2019 Z.z.
1. 1. 2020
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov a poznámku pod čiarou
389/2019 Z.z.
1. 12. 2019
mení a dopĺňa 7 novelizačných bodov a poznámku pod čiarou
420/2019 Z.z.
1. 1. 2020
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov a poznámku pod čiarou
46/2020 Z.z.
1. 4. 2020
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
296/2020 Z.z.
31. 10. 2020
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
66/2021 Z.z.
15. 3. 2021
dopĺňa § 61t
432/2021 Z.z.
1. 12. 2021
mení a dopĺňa 20 novelizačných bodov
48/2023 Z.z.
1. 4. 2023
mení a dopĺňa 41 novelizačných bodov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Tento zákon upravuje
a) postavenie a činnosť súdnych exekútorov (ďalej len „exekútor”),
b) samosprávu exekútorov.
§ 2
(1) Exekútor je štátom určenou a splnomocnenou osobou na vykonávanie núteného výkonu exekučných titulov (ďalej len „exekučná činnosť”).
(2) Ak tak ustanoví tento zákon, exekútor môže vykonávať aj ďalšiu činnosť.
§ 3
Exekútor vykonáva exekučnú činnosť nestranne a nezávisle. Pri výkone svojej činnosti je viazaný len Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami podľa čl. 7 ods. 2 a 5 Ústavy Slovenskej republiky, zákonmi, inými všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na ich vykonanie a rozhodnutím súdu vydaným v exekučnom konaní.
§ 4
Činnosť exekútora je nezlučiteľná s pracovným pomerom alebo s obdobným pracovným vzťahom, podnikaním, členstvom v štatutárnom orgáne obchodnej spoločnosti alebo družstva alebo členstvom v dozornom orgáne obchodnej spoločnosti alebo družstva alebo s vykonávaním inej zárobkovej činnosti s výnimkou vedeckej, pedagogickej, literárnej, umeleckej, publicistickej a športovej činnosti.
§ 5
(1) V súvislosti s výkonom exekučnej činnosti má exekútor postavenie verejného činiteľa.1)
(2) Vykonávanie exekučnej činnosti je výkonom verejnej moci.
§ 5a
(1) Exekútor je povinný pri výkone exekučnej činnosti a ďalšej činnosti podľa tohto zákona používať označenie „súdny exekútor”. Označenie „súdny exekútor” alebo „exekútorský úrad”, od nich odvodené tvary slov, ani označenie spôsobilé vyvolať nebezpečenstvo zámeny s uvedenými označeniami nie je oprávnená používať iná osoba.
(2) Ten, kto nevykonáva podľa zákona nútený výkon exekučných titulov, nie je oprávnený označovať svoju činnosť ako „výkon rozhodnutia”, „exekúcia” alebo „exekučná činnosť”, používať tvary slov od nich odvodené, ani iné označenie spôsobilé vyvolať nebezpečenstvo zámeny s uvedenými označeniami.
§ 6
(1) Exekútor riadi činnosť exekútorského úradu, ktorý v jeho mene plní úlohy spojené s odborným, organizačným a technickým zabezpečením exekučnej činnosti.
(2) Exekútor môže zamestnávať zamestnancov (§ 20 až 28).
(3) Na základe písomného poverenia udeleného exekútorom môžu jeho zamestnanci vykonávať jednotlivé úkony exekučnej činnosti za podmienok a v rozsahu ustanovenom týmto zákonom.
(4) Na pracovný pomer zamestnancov exekútora sa vzťahuje osobitný predpis.2)
§ 7
Orgánom samosprávy exekútorov je Slovenská komora exekútorov (ďalej len „komora”) (§ 212 až 218).
§ 8
(1) Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo”) vedie zoznam exekútorov, ktorý vrátane zmien v zozname zverejňuje na svojom webovom sídle. Ministerstvo oznamuje komore a súdom podstatné zmeny v zozname exekútorov, najmä prerušenie výkonu funkcie exekútora, pozastavenie výkonu funkcie exekútora a zánik výkonu funkcie exekútora.
(2) Ministerstvo vykonáva štátny dohľad nad činnosťou komory a činnosťou exekútorov
a) sledovaním dodržiavania zákonnosti postupov exekútorov v konkrétnych veciach,