dnes je 26.10.2020

Input:

149/2017 Z.z., Zákon, ktorým sa mení zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

149/2017 Z.z.
ZÁKON
z 11. mája 2017,
ktorým sa mení zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 215/2002 Z.z., zákona č. 527/2003 Z.z., zákona č. 122/2006 Z.z., zákona č. 445/2008 Z.z., zákona č. 204/2011 Z.z., zákona č. 176/2015 Z.z. a zákona č. 125/2016 Z.z. sa mení takto:
1. V § 24 ods. 2 tretia veta znie: „Ak si
www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk