dnes je 29.5.2024

Input:

142/2000 Z.z., Zákon o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 1.3.2018

142/2000Z.z.
[zrušené č. 157/2018 Z.z.]
ZÁKON
zo 17. marca 2000
o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
431/2004Z.z.
1. 9. 2004
mení, 55 novelizačných bodov
495/2008Z.z.
1. 2. 2009
dopĺňa § 15a a § 15b
42/2013 Z.z.
1. 4. 2013
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
42/2017 Z.z.
1. 3. 2017
mení a dopĺňa 76 novelizačných bodov
42/2017 Z.z.
1. 3. 2018
mení § 23 a poznámku pod čiarou
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon na zabezpečenie jednotnosti a správnosti merania upravuje
a) zákonné meracie jednotky,
b) požiadavky na určené meradlá, ostatné meradlá a ich metrologickú kontrolu,
c) podmienky úradného merania,
d) požiadavky na spotrebiteľsky balené výrobky,
e) podmienky autorizácie a registrácie,
f) pôsobnosť orgánov štátnej správy pre oblasť metrológie,
g) metrologický dozor,
h) ukladanie pokút.
§ 2
Vymedzenie niektorých pojmov
Podľa tohto zákona sa rozumie
a) meracia jednotka špecifická hodnota fyzikálnej alebo technickej veličiny, ktorá je definovaná a prijatá na základe dohody, s ktorou sa iné hodnoty veličiny toho istého druhu porovnávajú, aby sa vyjadrila ich veľkosť vo vzťahu k tejto špecifickej hodnote veličiny,
b) Medzinárodná sústava jednotiek SI sústava meracích jednotiek prijatá a odporúčaná Generálnou konferenciou pre váhy a miery, ktorá je vrcholným orgánom Metrickej konvencie,
c) meradlo prostriedok, ktorý slúži na určenie hodnoty meranej veličiny, pričom zahŕňa mieru, merací prístroj, jeho komponenty, prídavné zariadenia a meracie zariadenie,
d) druh meradla skupina meradiel slúžiacich na meranie tej istej veličiny, ktoré sú založené na rovnakom princípe merania a majú niektoré spoločné charakteristické vlastnosti,
e) typ meradla definitívne vyhotovenie meradla určitej konštrukcie v súlade s dokumentáciou vzťahujúcou sa na tento typ, ktorého všetky súčasti majúce vplyv na metrologické charakteristiky sú definované, pričom je vyrobené tým istým výrobcom,
f) etalón meradlo určené na definovanie, realizovanie, uchovávanie alebo reprodukovanie meracej jednotky alebo stupnice hodnôt fyzikálnej alebo technickej veličiny,
g) nadväznosť etalónu alebo meradla vzťah hodnoty etalónu alebo údaja meradla k národnému etalónu, medzinárodnému etalónu alebo inému etalónu najvyššej metrologickej kvality, preukázaný prostredníctvom neprerušeného reťazca porovnaní s určenými neistotami,
h) referenčný materiál látka, ktorej zloženie alebo vlastnosti sú určené s dostatočnou presnosťou, používaná na overovanie alebo kalibráciu prístrojov, vyhodnocovanie meracích metód a určovanie kvantitatívnych vlastností materiálov,
i) kalibrácia meradla súhrn operácií uskutočňovaných s cieľom určenia vzťahu medzi hodnotou indikovanou meradlom a hodnotou určenou etalónom,
j) uvedenie meradla na trh moment, keď meradlo prvýkrát prechádza odplatne alebo bezodplatne z etapy výroby alebo dovozu do etapy distribúcie alebo do etapy používania, či už je určené pre potreby iných osôb alebo pre vlastnú potrebu,
k) uvedenie spotrebiteľsky baleného výrobku na trh moment, keď výrobok prvýkrát prechádza odplatne alebo bezodplatne z etapy balenia alebo dovozu do etapy distribúcie,
l) overovacia značka značka potvrdzujúca, že meradlo vyhovelo pri overení,
m) zabezpečovacia značka značka určená na zabezpečenie meradla proti neoprávnenému zásahu do meradla, ktorý môže ovplyvniť jeho metrologické