dnes je 19.4.2024

Input:

141/2017 Z.z., Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov

141/2017 Z.z.
ZÁKON
z 10. mája 2017,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 432/2004 Z.z., zákona č. 562/2004 Z.z., zákona č. 24/2007 Z.z., zákona č. 657/2007 Z.z., zákona č. 659/2007 Z.z., zákona č. 447/2008 Z.z., zákona č. 160/2009 Z.z., zákona č. 487/2009 Z.z., zákona č. 136/2010 Z.z., zákona č. 547/2011 Z.z., zákona č. 9/2013 Z.z., zákona č. 357/2013 Z.z., zákona č. 204/2014 Z.z., zákona č. 87/2015 Z.z., zákona č. 272/2015 Z.z., zákona č. 361/2015 Z.z., zákona č. 389/2015 Z.z., zákona č. 91/2016 Z.z. a zákona č. 125/2016 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 3 ods. 3 druhej vete sa slová „podpísanú zaručeným elektronickým podpisom5aaosoby oprávnenej na podanie návrhu podľa § 5 alebo, ak sa listina ukladá bez návrhu, osoby oprávnenej” nahrádzajú slovami „autorizovanú5aaosobou oprávnenou na podanie návrhu podľa § 5 alebo, ak sa listina ukladá bez návrhu, osobou oprávnenou”.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5aa znie:

5aa§ 23 zákona č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení zákona č. 273/2015 Z.z.”.
2. V § 3 ods. 3 tretej vete sa slová „podpísaná zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie návrhu podľa § 5 alebo, ak sa listina ukladá bez návrhu, osoby oprávnenej” nahrádzajú slovami „autorizovaná5aaosobou oprávnenou na podanie návrhu podľa § 5 alebo, ak sa listina ukladá bez návrhu, osobou oprávnenou”.
3. V § 4 ods. 3 sa slová „§ 10 ods. 6” nahrádzajú slovami „§ 10 ods. 9”.
4. V § 5a ods. 1 druhej vete sa slová „podpísaný zaručeným elektronickým podpisom5aanavrhovateľa” nahrádzajú slovami „autorizovaný5aanavrhovateľom”.
5. V § 5b odsek 2 znie:
„(2) Návrh na zápis podľa odseku 1 musí byť autorizovaný5aajednotným kontaktným miestom alebo prevádzkovateľom informačného systému živnostenského podnikania, inak naň registrový súd neprihliada.”.
6. V § 5d ods. 1 písm. a) sa slová „podpíše ich zaručeným elektronickým podpisom” nahrádzajú slovami „autorizuje ich”.
7. V § 5d ods. 1 písm. b) sa slová „podpísané zaručeným elektronickým podpisom” nahrádzajú slovami „autorizované5aa”.
8. V § 5d ods. 2 sa slová „§ 10 ods. 4” nahrádzajú slovami „§ 10 ods. 6”.
9. Za § 8b sa vkladá § 8c, ktorý znie:
㤠8c
(1) Súd aj bez návrhu vykoná výmaz podniku zahraničnej osoby alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby, ak zahraničný obchodný register alebo iná evidencia, v ktorej je zahraničná osoba zapísaná alebo v ktorej je zahraničná osoba povinná ukladať listiny,