dnes je 17.4.2024

Input:

123/1996 Z.z., Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o doplnkovom dôchodkovom poistení zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 1.1.2005

123/1996 Z.z.
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 21. marca 1996
o doplnkovom dôchodkovom poistení zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
409/2000 Z.z.
1. 1. 2001
mení, 49 novelizačných bodov
551/2003 Z.z.
1. 1. 2004
mení § 7 ods. 3
650/2004 Z.z.
1. 1. 2005
zrušuje
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Úvodné ustanovenia
§ 1
(1) Účelom doplnkového dôchodkového poistenia zamestnancov (ďalej len „doplnkové dôchodkové poistenie”) je umožniť poistencovi (§ 7 ods. 4) získať doplnkový dôchodkový príjem v starobe alebo v invalidite a pozostalým po poistencovi (§ 7 ods. 7) získať doplnkový dôchodkový príjem v prípade úmrtia poistenca.
(2) Doplnkovým dôchodkovým poistením na účely tohto zákona je zhromažďovanie príspevkov zamestnávateľov a príspevkov poistencov, hospodárenie s týmito príspevkami a vyplácanie dávok doplnkového dôchodkového poistenia (ďalej len „dávka”).
(3) Účasť zamestnávateľa a zamestnancov na doplnkovom dôchodkovom poistení a výšku príspevku zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové poistenie (§ 35 ods. 3) možno dohodnúť v kolektívnej zmluve v rámci danom týmto zákonom. Postup pri uzatváraní kolektívnej zmluvy ustanovuje osobitný predpis.1) Ak u zamestnávateľa nie je utvorená odborová organizácia, účasť zamestnávateľa a zamestnancov na doplnkovom dôchodkovom poistení je výsledkom dohody zamestnávateľa so splnomocnenými zástupcami zamestnancov.
§ 2
(1) Doplnkové dôchodkové poistenie podľa tohto zákona vykonáva doplnková dôchodková poisťovňa. Doplnková dôchodková poisťovňa nemôže vykonávať inú činnosť, ako je uvedená v § 1 ods. 2.
(2) Doplnková dôchodková poisťovňa je právnická osoba.2)
(3) Na vznik, činnosť a zánik doplnkovej dôchodkovej poisťovne sa vzťahuje Občiansky zákonník, ak tento zákon neustanovuje inak.
(4) Názov doplnkovej dôchodkovej poisťovne musí obsahovať označenie „doplnková dôchodková poisťovňa”. Iné právnické osoby a fyzické osoby nesmú vo svojom obchodnom mene používať toto označenie.
Zriadenie doplnkovej dôchodkovej poisťovne
§ 3
Doplnkovú dôchodkovú poisťovňu môže zriadiť
a) zamestnávateľ, viacerí zamestnávatelia alebo organizácia zamestnávateľov,
b) odborová organizácia alebo viaceré odborové organizácie,
c) zamestnávateľ, viacerí zamestnávatelia alebo organizácia zamestnávateľov s odborovou organizáciou alebo s viacerými odborovými organizáciami,
ak majú sídlo na území Slovenskej republiky (ďalej len „zriaďovateľ”).
§ 4
(1) Na zriadenie doplnkovej dôchodkovej poisťovne (§ 3) je potrebné povolenie. O udelení povolenia rozhoduje na základe písomnej žiadosti zriaďovateľa vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda”) na návrh Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo”), ktorý predkladá po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií”). Vláda rozhodne najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa doručenia žiadosti ministerstvu.
(2) V žiadosti o udelenie povolenia podľa odseku 1 zriaďovateľ je povinný uviesť
a) názov a sídlo doplnkovej dôchodkovej poisťovne,
b) predmet činnosti doplnkovej dôchodkovej poisťovne,
c) vecné a organizačné predpoklady na vykonávanie doplnkového dôchodkového