dnes je 4.12.2023

Input:

119/2020 Z.z., Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov

119/2020 Z. z.
ZÁKON
z 15. mája 2020,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 140/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 540/2008 Z. z., zákona č. 170/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 132/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 172/2011 Z. z., zákona č. 470/2011 Z. z., zákona č. 306/2012 Z. z., zákona č. 74/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 403/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 355/2016 Z. z., zákona č. 40/2017 Z. z., zákona č. 150/2017 Z. z., zákona č. 289/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 475/2019 Z. z. a zákona č. 69/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 6 ods. 3 písm. ab) sa za slová „Slovenskej republiky” vkladajú slová „(ďalej len „z dôvodu ochorenia COVID-19”)”.
2. V § 6 ods. 8 sa slová „v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky” nahrádzajú slovami „z dôvodu ochorenia COVID-19”.
3. V § 51 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f) používať mobilnú aplikáciu na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie, ak je im nariadená izolácia podľa § 60a ods. 2 alebo § 60e.”.
4. V § 54 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4) Štátny zdravotný dozor nad dodržiavaním opatrenia, ktoré spočíva v nariadení izolácie v domácom prostredí, ak fyzická osoba súhlasila s podrobením sa izolácii v domácom prostredí za použitia mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie, sa môže vykonať len spôsobom a za podmienok ustanovených v § 60a až 60e.”.

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.
5. V § 56 sa odsek 1 dopĺňa písmenom o), ktoré znie:
„o) nedodržiava niektorú z povinností podľa § 60a ods. 4.”.
6. Za § 60 sa vkladajú § 60a až 60e, ktoré vrátane nadpisu nad paragrafom 60a a nadpisov pod paragrafmi znejú:
„Mobilná aplikácia na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie a mobilná aplikácia na monitorovanie kontaktov s inými zariadeniami
§ 60a
Všeobecné ustanovenia
(1) Úrad verejného zdravotníctva je prevádzkovateľom72amobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie a mobilnej aplikácie na monitorovanie kontaktov s inými zariadeniami, prostredníctvom ktorých spracúva osobné údaje fyzickej osoby na účel ochrany života a zdravia v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19; na tento účel môže úrad verejného zdravotníctva spracúvať osobné údaje za