dnes je 29.5.2024

Input:

112/2020 Z.z., Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú špeciálne materiály a zariadenia, ktoré spadajú pod dozor Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky

112/2020 Z. z.
VYHLÁŠKA
Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky
zo 4. mája 2020,
ktorou sa ustanovujú špeciálne materiály a zariadenia, ktoré spadajú pod dozor Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad”) podľa § 11 ods. 4 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§ 1
Táto vyhláška ustanovuje zoznam špeciálnych materiálov a zariadení uvedených v prvom bode a druhom bode prílohy a ďalšie špeciálne materiály a zariadenia uvedené v treťom bode a štvrtom bode prílohy, ktoré spadajú pod dozor úradu.
§ 2
Táto vyhláška je prijatá v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických predpisov.1)
§ 3
Zrušuje sa vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 76/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú špeciálne materiály a zariadenia, ktoré spadajú pod dozor Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky
§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. mája 2020.
 
Marta Žiaková v. r.
 
Príloha k vyhláške č. 110/2020 Z. z.
Ďalšie špeciálne materiály a zariadenia, ktoré spadajú pod dozor úradu
1. Kategórie 0A001, 0B001 až 0B007, 0C001 až 0C005, 0D001, 0E001, 1A007, 1A202, 1A225 až 1A227, 1B201, 1B225, 1B226, 1B228, 1B230 až 1B235, 1C012, 1C202, 1C210, 1C216, 1C225 až 1C241, 1E001, 1E201, 1E202, 2A225, 2A226, 2B001, 2B006, 2B007, 2B116, 2B201, 2B204, 2B206, 2B207, 2B209, 2B219, 2B225 až 2B228, 2B230 až 2B233, 2D002, 2D201, 2D202, 2E001, 3A201, 3A225 až 3A234, 3D002, 3D225, 3E201, 3E225, 6A005, 6A202, 6A203, 6A205, 6A225, 6A226, 6D203, 6E203 podľa osobitného predpisu.2)
2. Kategórie 0C002, 0C003, 0D001, 0E001, 1A007, 1B226, 1B231, 1B233, 1C012, 1C233, 1C235, 1C239, 1E001, 1E201, 3A228, 3A229, 3A231, 3A232, 3E201, 6A203, 6A225, 6A226 podľa osobitného prepisu.3)
3. Obalové súbory na prepravu ožiareného jadrového paliva a/alebo skladovanie ožiareného jadrového paliva, ktoré zahŕňajú chemickú, tepelnú a radiačnú ochranu a odvádzajú zostatkové teplo pri manipulácii, preprave a skladovaní.
4. Horúce komory alebo navzájom prepojené horúce komory s celkovým objemom najmenej 6 m3) , s tienením zodpovedajúcim ekvivalentu 0,5 m betónu alebo väčším, s hustotou 3,2 g/cm3) alebo väčšou, vybavené zariadením na diaľkové ovládanie.

Poznámky pod čiarou
1Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (Ú. v. EÚ L 241, 17. 9. 2015).
2Príloha I nariadenia Rady (ES) č. 428/2009 z 5. mája 2009, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím (prepracované znenie), (Ú. v. EÚ L 134, 29. 5. 2009) v platnom znení.
3Príloha IV nariadenia (ES) č. 428/2009 v platnom znení.