dnes je 19.4.2024

Input:

106/2018 Z.z., Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 1.9.2020

106/2018 Z.z.
ZÁKON
zo 14. marca 2018
o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
364/2019 Z.z.
1. 1. 2020
mení a dopĺňa 156 novelizačných bodov
364/2019 Z.z.
1. 9. 2020
mení a dopĺňa 18 novelizačných bodov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet zákona
(1) Tento zákon upravuje
a) technické požiadavky a schvaľovanie vozidiel, systémov, komponentov, samostatných technických jednotiek a nebezpečných častí alebo vybavenia vrátane ich overovania na účely schvaľovania na prevádzku v cestnej premávke,1)
b) podmienky uvádzania a sprístupňovania vozidiel, systémov, komponentov, samostatných technických jednotiek a nebezpečných častí alebo vybavenia na trhu a dohľad nad trhom,
c) práva a povinnosti osôb, ktoré vyrábajú, uvádzajú na trh alebo sprístupňujú na trhu alebo uvádzajú do prevádzky v cestnej premávke vozidlá, systémy, komponenty, samostatné technické jednotky, nebezpečné časti alebo vybavenia,
d) doklady vozidla,
e) podmienky prevádzky vozidiel v cestnej premávke,
f) povinnosti prevádzkovateľov vozidiel,
g) zákazy na trhu v súvislosti s vozidlami, systémami, komponentmi, samostatnými technickými jednotkami a nebezpečnými časťami alebo vybavením a s tým spojenými službami,
h) vyradenie vozidiel z prevádzky v cestnej premávke,
i) cestnú technickú kontrolu,
j) systém kontroly upevnenia nákladu,
k) poverovanie osôb výkonom technických služieb a ich činnosti,
l) technickú kontrolu, práva a povinnosti osôb, ktoré prevádzkujú stanice technickej kontroly,
m) emisnú kontrolu, práva a povinnosti osôb, ktoré prevádzkujú pracoviská emisnej kontroly,
n) kontrolu originality, práva a povinnosti osôb, ktoré prevádzkujú pracoviská kontroly originality,
o) montáž plynových zariadení, práva a povinnosti osôb, ktoré prevádzkujú pracoviská montáže plynových zariadení.
(2) Tento zákon upravuje aj
a) technické požiadavky a typové schvaľovanie spaľovacích motorov necestných pojazdných strojov,2)
b) podmienky uvádzania spaľovacích motorov necestných pojazdných strojov na trh, ich sprístupnenie na trhu a dohľad nad trhom,
c) práva a povinnosti osôb, ktoré vyrábajú, uvádzajú na trh alebo sprístupňujú na trhu spaľovacie motory necestných pojazdných strojov.
(3) Tento zákon upravuje pôsobnosť orgánov verejnej správy a zodpovednosť za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom.
(4) Tento zákon sa nevzťahuje na dráhové vozidlá,3) ktoré sú používané v cestnej premávke.
(5) Tento zákon sa nevzťahuje na vozidlá, ktoré nie sú prihlásené do evidencie vozidiel,4) a to na
a) vybrané vozidlá Ministerstva obrany Slovenskej republiky a rozpočtových organizácií, príspevkových organizácií a štátneho podniku v jeho pôsobnosti,
b) vozidlá ozbrojených síl Slovenskej republiky,
c) vozidlá Vojenského spravodajstva,
d) vybrané vozidlá Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra”) a jeho rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií,
e) vozidlá Policajného zboru,
f) vozidlá Zboru väzenskej a justičnej stráže,
g) vozidlá Slovenskej informačnej služby,
h) vozidlá Hasičského a záchranného zboru,
i) vozidlá hasičských jednotiek5) určené na základe dohody ministerstva vnútra s ich vlastníkmi,