Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Vzor návrhu na odklad exekúcie

9.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.6.3.2 Vzor návrhu na odklad exekúcie

JUDr. Anna Peťovská ; PhD.; JUDr. Lucia Danišovičová; JUDr. Alexander Škrinár ; CSc.

Stiahnuť vzor


JUDr. ...........................

exekútorský úrad

.............................

Brezno

Ex ......................./ ....................... (spisová značka veci vedenej u súdneho exekútora)

NÁVRH NA ODKLAD EXEKÚCIE

Oprávnený:

XY s.r.o., so sídlom....................................... IČO.......................................................

zastúpený štatutárnym orgánom ..............................................................................

právne zastúpený advokátom JUDr. AZ...........................so sídlom AK v ...............

Povinný:

XY, narodený............................., bytom v ....................................................................

I.

Na základe návrhu oprávneného doručeného Okresnému súdu Banská Bystrica bol súdom poverený exekútor JUDr. ........................... na vykonanie exekúcie na vymoženie peňažného plnenia v prospech oprávneného vo výške..........................Eur na podklade exekučného titulu, a to platobného rozkazu č.k.......................RO............................/.....................vydaného dňa.................................Okresným súdom v.....................................

Dňa................................mi bolo doručené upovedomenie o začatí exekúcie.............................Ex......................../........................vydané súdnym exekútorom dňa..........................................

Príloha: upovedomenie o začatí exekúcie

II.

Som si vedomý záväzku, ktorý mám voči oprávnenému a tento mienim aj uhradiť, avšak v súčasnosti moja finančná situácia mi neumožňuje tento záväzok splniť.

Od....................................som nezamestnaný, pričom k skončeniu pracovného pomeru došlo v dôsledku zrušenia organizácie........................................a toho času ani nie som poberateľom príspevku nezamestnanosti. Napriek snahe opätovne sa zamestnať, všetky moje pokusy o znovu zamestnanie boli neúspešné, keď žijem v regióne, ktorý a vyznačuje jednou z najvyšších nezamestnaností Slovenska. Navyše moja manželka..........................................je od.....................................na ďalšej materskej dovolenke a spolu sa staráme o dve maloleté deti, a to maloletý............................, narodený.....................................a maloletá.........................................,

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: