Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Uplatnenie odpisov pri vyradení hmotného majetku, pri ktorom je zostatková cena daňovým výdavkom len do výšky príjmov z predaja

2.1.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.11.6.2.7 Uplatnenie odpisov pri vyradení hmotného majetku, pri ktorom je zostatková cena daňovým výdavkom len do výšky príjmov z predaja

Ing. Marcela Prajová

Vo všeobecnosti platí, že odpis vo výške vypočítaného ročného odpisu z hmotného majetku podľa § 26 ods. 6 a 7, § 27 alebo § 28 ZDP účtovaného alebo evidovaného podľa § 6 ods. 11 ZDP k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia, okrem majetku vylúčeného z odpisovania, môže daňovník uplatniť k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia. Znamená to, že ak daňovník o hmotnom majetku neúčtuje resp. ho neeviduje k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia (čo je u fyzickej osoby 31.12. príslušného raka), nemôže si uplatniť do daňových výdavkov daňové odpisy takéhoto majetku.


Daňovník účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva v marci 2015 obstaral a zaradil do užívania osobný automobil (kód KP 29.10.2), ktorého vstupná cena bola 32 000,00 €. Automobil používa výlučne na podnikanie. V roku 2015 uplatnil do daňových výdavkov odpis vo výške 6 667,00 € (32 000,00 € x ¼ : 12 x 10).

V júli 2016 automobil preradil z podnikania do osobného užívania. Daňovník nemá nárok na uplatnenie odpisov automobilu v roku 2016, pretože o ňom neúčtuje 31.12.2016. Keďže automobil preradil do osobného užívania, zostatková cena pri vyradení automobilu do osobného užívania (25 333,00 €) nie je daňovým výdavkom. Zostatkovú cenu si bude môcť daňovník zahrnúť do výdavkov až pri prípadnom predaji automobilu, kedy príjem z predaja [ak nebude spĺňať podmienku oslobodenia od dane podľa § 9 ods. 1 písm. c) ZDP] zaradí medzi príjmy podľa § 8 ods. 1 písm. c) ZDP a zostatkovú cenu uplatní v súlade s ust. § 8 ods. 5 písm. c) ZDP ako výdavok vynaložený na dosiahnutie príjmov.

Ustanovenie § 22 ods. 12 ZDP však umožňuje daňovníkovi, ktorý predáva v priebehu roku hmotný majetok, pri ktorom je zostatková cena daňovým výdavkom len do výšky príjmov z predaja podľa § 19 ods. 3 písm. b) bod 1 ZDP (napr. osobné automobily, rekreačné a športové člny, motocykle budovy a stavby zaradené do 6. odpisovej skupiny), uplatniť do daňových výdavkov odpis vo výške pripadajúcej na počet celých mesiacov, počas ktorých daňovník majetok účtoval alebo majetok evidoval podľa § 6 ods. 11 ZDP.

V súlade s ust. § 25 ods. 3 ZDP je zostatkovou cenou v takomto prípade rozdiel medzi vstupnou cenou hmotného majetku a celkovou výškou odpisov z tohto majetku zahrnutých do daňových výdavkov podľa § 19 ods. 3 písm. a) a § 22 ods. 12 ZDP.Daňovník účtujúci

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: