Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Trovy exekúcie

9.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.6.6.6 Trovy exekúcie

JUDr. Martina Jenčová; JUDr. Alexander Škrinár ; CSc.

Ak povinný dobrovoľne nesplní, čo mu ukladá vykonateľné rozhodnutie, a oprávnený podá návrh na vykonanie exekúcie, musí povinný počítať s tým, že sa mu pohľadávka „predraží” o trovy exekúcie. Tie tvoria: odmena exekútora, náhrada hotových výdavkov, náhrada za stratu času, pričom ak je exekútor platiteľom dane z pridanej hodnoty, odmena a aj náhrady sa o túto daň zvyšujú.

Výšku odmeny a náhrad, ako aj spôsob ich určenia, vymedzuje vyhláška č. 288/1995 Z. z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov. Pokiaľ ide o odmenu, jej výška je 20 % zo základu na jej určenie. Základom na určenie odmeny je výška vymoženej pohľadávky, exekútorovi však patrí odmena najmenej vo výške 33,19 eura a najviac vo výške 33 193,92 eura. V prípade, ak exekútor od vykonávania exekúcie upustí, patrí mu odmena vo výške 50% z odmeny všeobecne vypočítanej (všeobecne sa vychádza z 20 % zo základu na jej určenie). Uvedené platí, ak ide o exekúciu na peňažné plnenie. V prípade exekúcie na nepeňažné plnenie je odmena exekútora rôzna, pri jednotlivých spôsoboch vykonania exekúcie, a to nasledovne:

- v prípade vypratania nehnuteľnosti je odmena exekútora za každú jednu vypratanú nehnuteľnosť alebo jej časť 165,97 eura, ,

- v prípade vypratania bytu alebo jeho časti je odmena za každý jeden vyprataný byt alebo jeho časť 165,97 eura, ,

- ak sa vykonáva exekúcia odobratím veci, za každú jednu vec patrí exekútorovi odmena vo výške 33,19 eura, najviac ale 165,97 eura za všetky odobraté veci, odoberané na základe jedného exekučného titulu – ak by teda v exekučnom titule bolo vymedzených 10 vecí na odobratie, odmena sa nevypočíta ako 33,19 x 10, ale exekútorovi patrí len 165,97 EUR za odobratie všetkých vecí titulom určených. Pokiaľ by však rozhodnutie vymedzilo hodnotu veci, odmena je 10 % z hodnoty veci, minimálne však 33,19 eura, ,

- ak sa rozdeľuje hnuteľná vec inak ako predajom, odmena exekútora je 99,58 eura za každú jednu rozdelenú vec,

- ak sa vykonáva exekúcia uskutočnením prác a výkonov, odmena exekútora je 99,58 eura..

Trovy exekúcie však tvorí aj náhrada hotových výdavkov a náhrada za stratu času. Hotové výdavky predstavujú výdavky preukázateľne exekútorom vynaložené na vymoženie pohľadávky, jej príslušenstva a trov exekúcie – napríklad výdavky na poštovné, lustráciu majetku, na benzín, ak sa vykonával súpis hnuteľného majetku povinného, telekomunikačné a iné rôzne poplatky a pod. Pokiaľ ide o náhradu za stratu času, na túto má exekútor nárok v prípade, ak vykonával exekučné úkony v mieste inom ako miesto jeho úradu či kancelárie. Náhrada za stratu času mu patrí aj za čas, ktorý strávi na ceste na toto miesto a späť. Podľa vyššie uvedenej vyhlášky je výška náhrady za stratu času 0,66 eura za každú, aj len začatú polhodinu.

Pokiaľ bol návrh na vykonanie exekúcie podaný po 1. 6. 2014 (vrátane tohto dátumu), platí, že ak ide o exekúciu, kde samotná istina bez príslušenstva neprevyšuje 2 000 eur, , čiže ide o drobnú exekúciu, trovy exekúcie nesmú presiahnuť:

a) šesťnásobok výšky pohľadávky bez príslušenstva, ak ide o pohľadávku neprevyšujúcu 50 eur, 

b) päťnásobok výšky pohľadávky bez príslušenstva, ak ide o pohľadávku neprevyšujúcu 166 eur, 

c) dvojnásobok výšky pohľadávky bez

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: