Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Príjmy, z ktorých sa platí daň z príjmov fyzických osôb - základ dane

11.11.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.5 Príjmy, z ktorých sa platí daň z príjmov fyzických osôb – základ dane

prof. Ing. Anna Baštincová

CSc.; Ing. Viera Mezeiová

Úvod

Základ dane vyjadruje, z čoho sa konkrétne daň vyrubí, z akej výšky príjmov sa bude daň platiť. Preto musí byť vyjadrený v hodnotovom vyjadrení v eurách.

Komentár

Určenie základu dane pre fyzickú osobu je uvedené v § 4 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v zn. n. p. (ZDP). Základom dane je rozdiel, o ktorý zdaniteľné príjmy prevyšujú daňové výdavky pri rešpektovaní vecnej a časovej súvislosti zdaniteľných príjmov a daňových výdavkov v príslušnom zdaňovacom období.

Stanovenie základu dane

Základ dane sa zistí ako súčet

  1. čiastkových základov dane z príjmov podľa § 5 a § 6 ods. 1 a 2 ZDP, ktoré sa znižujú o nezdaniteľné časti základu dane (podľa § 11 ZDP) a

  2. čiastkových základov dane z príjmov podľa § 6 ods. 3 a 4 a § 8 ZDP

Schematicky možno výpočet základu dane zistiť takto:

ČZD z § 5 + ČZD § 6 ods. 1 a ods. 2 – nezdaniteľné časti základu dane + ČZD z § 6 ods. 3 a ods. 4 + ČZD z § 8 = základ dane z príjmov

Od roku 2016 je názov § 7 ZDP zmenený na „Osobitný základ dane z kapitálového majetku“ a tým sa zmenil aj postup zahrnovania týchto príjmov, z ktorých sa daň nevybrala zrážkou ako vysporiadaná, do osobitného základu dane. Príjmy z kapitálového majetku sa vynímajú zo základu dane daňovníka (§ 4 ZDP) a zdaňujú sa ako osobitný základ dane z kapitálového majetku, ktorý daňovník bude vykazovať samostatne a zdaňovať sadzbou 19 %. Touto sadzbou zdaní príjem z kapitálového majetku bez ohľadu na skutočnosť, či plynie zo zdrojov na území SR alebo z príjmov zo zdrojov v zahraničí. Pri príjmoch podľa § 7 ods. 1 až 3 ZDP, ktoré sú súčasťou osobitného základu dane, sa za výdavky považuje aj povinne platené poistné z týchto príjmov.

Poznámka 1:Podľa dôvodovej správy k novele ZDP touto úpravou sa zamedzí nerovnakému zdaneniu príjmov z kapitálového majetku, plynúcich zo zdrojov na území SR a zo zdrojov v zahraničí, a to zavedením osobitného základu dane pre príjmy z kapitálového majetku so sadzbou dane 19 %.

Poznámka 2:Pri príjmoch z kapitálového majetku sa vo väčšine prípadov vyberá daň zrážkou podľa § 43 ZDP.Za vybratie a platenie dane zrážkou z týchto príjmov je správcovi dane zodpovedný platiteľ príjmu.

Rozdiel, o ktorý daňové výdavky prevyšujú zdaniteľné príjmy pri rešpektovaní vecnej a časovej súvislosti zdaniteľných príjmov a daňových výdavkov v príslušnom zdaňovacom období, je daňovou stratou.

Upozornenie

O daňovú stratu sa znižuje základ dane (čiastkový základ dane) zistený z príjmov uvedených v § 6 ods. 1 a 2 ZDP, pričom sa použije postup podľa § 30 ZDP. Z toho vyplýva, že podnikateľ môže vykázať daňovú stratu len z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti.

Daňovú stratu nemôže podnikateľ vykázať z príjmov z prenájmu (§ 6 ods. 3 ZDP), z príjmov z použitia diela a použitia umeleckého výkonu (§ 6 ods. 4 ZDP), z príjmov z kapitálového majetku (§ 7 ZDP) ani z ostatných príjmov (§ 8 ZDP).


Podnikateľ R. Nový vykázal za zdaňovacie obdobie nasledovné zdaniteľné príjmy a výdavky na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov:

Druh príjmu

 

Príjmy

 

Výdavky

 

ČZD +

Daňová strata -

 

zo závislej činnosti - § 5 ZDP

 

 

 

+ 10 000

 

z podnikania (zo živnosti) - § 6 ods. 1 ZDP

 

55 000

 

58 000

 

- 3000

 

z ostatných príjmov - § 8 ZDP

 

30 000

 

23 000

 

+ 8 000

 

úhrn ČZD podľa § 6 – 8 ZDP

 

 

 

+ 8 000

 

daňová strata z príjmov § 6 ods. 1 a 2 ZDP za príslušné zdaňovacie obdobie

 

 

 

- 3 000

 

Základ dane ( § 5 a § 8 ZDP)

 

 

 

+ 18 000

 

Podnikateľ dosiahol za zdaňovacie obdobie z podnikania stratu vo výške 3 000 €, ktorú bude môcť odpočítavať od základu dane (čiastkového základu dane) len z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2ZDP v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach podľa § 30.

V nadväznosti na požiadavku vecnej a časovej súvislosti s príslušným zdaňovacím obdobím pri vyčíslovaní základu dane sú v § 4 ZDP bližšie špecifikované príjmy, ktoré sa zahŕňajú do základu dane daného obdobia.

Príjmy zo závislej činnosti (§ 5 ZDP), ktoré plynú daňovníkovi najdlhšie do 31. januára po skončení zdaňovacieho obdobia, za ktoré sa dosiahli, sú súčasťou základu dane za toto zdaňovacie obdobie (§ 4 ods. 3 ZDP).

Upozornenie

Napríklad mzda za december daného roku (rok 01) vyplatená v januári nasledujúceho roku (rok 02) sa zahrnie do základu dane daného roku (roka 01).

Ak podnikateľ s príjmami z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu (§ 6 ZDP) vynaložil peňažné prostriedky na zásoby a mal výdavky spojené so začatím činnosti v kalendárnom roku, ktorý predchádzal roku, v ktorom podnikateľ začal vykonávať túto činnosť, si ich zahrnie do základu dane v zdaňovacom období, v ktorom začal túto činnosť vykonávať (§ 4 ods. 4 ZDP).


E. Krásna získala oprávnenie na vykonávanie živnosti krajčírstvo - opravy a úpravy odevov v januári daného roku (rok 02). Od novembra predchádzajúceho roku (roka 01) mala prenajaté priestory, v ktorých uskutočnila drobné úpravy a kúpila nábytok (skriňu, stôl, stoličky, vešiaky), šijací stroj a galantérny tovar. Celkové výdavky spojené so začatím činnosti, vrátane

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: