Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Právna úprava návrhu na vydanie platobného rozkazu

9.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.3.2 Právna úprava návrhu na vydanie platobného rozkazu

JUDr. Lucia Danišovičová; JUDr. Alexander Škrinár ; CSc.

Návrh na vydanie platobného rozkazu a konanie o ňom je upravené v ustanoveniach § 265 civilného sporového poriadku. Podľa novej právnej úpravy súd vydá platobný rozkaz za predpokladu, že vo veci samej alebo o jej časti môže rozhodnúť na základe skutočností tvrdených žalobcom, o ktorých nemá žiadne pochybnosti. Ide najmä o prípady, ak skutočnosti tvrdené žalovaným vyplývajú z listinných dôkazov pripojených žalobcom k žalobe.

V prípade, že žalobca predloží so žalobou s návrhom na vydanie platobného rozkazu na tlačive zverejnenom ministerstvom spravodlivosti na jeho webovom sídle a návrh spĺňa podmienky ustanovené v odseku 1) a je zaplatený súdny poplatok, súd platobný rozkaz vydá do desiatich pracovných dní od splnenia uvedených podmienok.

Návrhom na vydanie platobného rozkazu sa žalobca domáha, podobne ako v žalobe, zaplatenia peňažného plnenia. Konanie o platobnom rozkaze je zrýchlené konanie, ak má návrh na vydanie platobného rozkazu všetky stanovené náležitosti, súd postupuje bez prieťahov. Návrhom na vydanie platobného rozkazu sa spravidla uplatňuje zaplatenie peňažnej sumy, právo na zaplatenie ktorej je preukázané listinnými dôkazmi, spravidla napríklad objednávkou, dodacím listom, faktúrou, teda takými dôkazmi z ktorých nepochybne vyplýva právo na zaplatenie požadovanej sumy. O vydaní platobného rozkazu súd rozhoduje len na základe skutočností uvedených žalobcom (na základe predložených písomných listín). V konaní o vydanie platobného rozkazu súd neuskutočňuje výsluch žalobcu ani žalovaného, ani prípadných svedkov. Preto v prípade ak právo žalobcu na zaplatenie pohľadávky, nie je dostatočne preukázané listinnými dôkazmi, ale je potrebné preukázať ho inak, napríklad výsluchom svedka, znaleckým dokazovaním, súd platobný rozkaz nevydá, ale na prejednanie veci nariadi pojedávanie. V takomto prípade je teda vhodnejšie podať namiesto návrhu na vydanie platobného rozkazu práve žalobu o zaplatenie pohľadávky.

O návrhu na vydanie platobného rozkazu platí nasledovné:

Návrh sa podáva na príslušný súd, ktorým je všeobecný súd účastníka, proti ktorému návrh smeruje (proti žalovanému). Všeobecným súdom právnickej osoby je súd, v obvode ktorého má právnická osoba sídlo. Všeobecným súdom v obchodných veciach je súd v ktorého obvode má žalovaný svoje sídlo, a ak nemá svoje sídlo, súd v ktorého obvode má miesto podnikania. Ak odporca nemá ani miesto podnikania, je všeobecným súdom súd, v ktorého obvode má odporca svoje bydlisko.

Náležitosti návrhu na vydanie platobného rozkazu upravuje civilný sporový poriadok v § 265. Z každého podania musí byť zrejmé ktorému súdu je určené, kto ho robí (označenie navrhovateľa), ktorej veci sa týka a čo sleduje. Musí byť datované a podpísané. Okrem týchto náležitostí musí obsahovať:

- meno a priezvisko účastníkov, prípadne dátum narodenia účastníkov a telefonický kontakt účastníkov, bydlisko účastníkov, údaj o štátnom občianstve účastníkov

- ak je účastníkom právnická osoba, názov alebo jej obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo

- ak je účastníkom fyzická osoba – podnikateľ, obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo

- pravdivé opísanie rozhodujúcich skutočností

- označenie dôkazov, ktorých sa navrhovateľ dovoláva

- označenie čoho sa navrhovateľ domáha.

Forma podania

Podanie možno urobiť písomne, ústne do zápisnice, elektronickými prostriedkami. Podanie urobené elektronickými prostriedkami, však treba najneskôr do troch dní doplniť písomne. Podanie treba predložiť s potrebným počtom rovnopisov a s prílohami tak, aby jeden rovnopis zostal na súde a každý účastník dostal jeden rovnopis.

Odporúčanie

K návrhu na vydanie platobného rozkazu možno zároveň predložiť platobný rozkaz na predpísanom tlačive. Ak sú na vydanie platobného rozkazu splnené zákonom stanovené podmienky a je zaplatený súdny poplatok, súd v takomto prípade vydá platobný rozkaz najneskôr do 10 pracovných dní.

Odpor voči platobnému rozkazu

V platobnom rozkaze súd priamo určí odporcovi, aby do 15 dní od doručenia platobného rozkazu zaplatil navrhovateľom uplatnenú pohľadávku, alebo aby v rovnakej lehote podal na súde odpor. Odpor je prostriedkom obrany voči platobnému rozkazu. Musí však byť odôvodnený, v opačnom prípade ho súd odmietne. V odôvodnení odporu žalovaný opíše rozhodujúce skutočnosti, o ktoré opiera svoju obranu proti vydanému platobnému rozkazu. Žalovaný k odporu pripojí aj listiny, na ktoré sa odvoláva, prípadne označí dôkazy na preukázanie svojich tvrdení. Na preukázanie svojich tvrdení môže navrhnúť aj svedkov na vypočutie. Podaním odporu sa platobný rozkaz zrušuje a súd nariadi na prejednanie veci pojednávanie. Platobný rozkaz voči ktorému nebol odpor podaný, má účinky právoplatného rozsudku – ide o kvalitatívne rovnaký exekučný titul ako rozsudok.

Platobným rozkazom sa od decembra

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: