Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Právna úprava námietok proti exekúcií

9.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.6.2 Právna úprava námietok proti exekúcií

JUDr. Anna Peťovská ; PhD.; JUDr. Lucia Danišovičová; JUDr. Alexander Škrinár ; CSc.

Postavenie manžela

Prevládajúcim je názor, že zákonodarca ak manželovi povinného priznal postavenie účastníka konania, vychádzajúc z účastníctva v tomto konaní, t.j. oprávnená osoba a osoba povinná, že mal na mysli priznať tomuto postavenie bezosporu účastníka zaviazaného k povinnosti i keď len za určitých zákonom predpokladaných podmienok, a potom s priznaním aj práv, ktoré zaviazanému účastníkovi, t.j. povinnému prináležia, teda aj s právom podať návrh na vylúčenie veci z exekúcie alebo návrh na zastavenie exekúcie. Účastníkom konania je aj manžel alebo bývalý manžel povinného, ak sa exekúcia vykonáva postihnutím majetku v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov. ( § 35). Doplnením ustanovenia o účastníkoch konania aj o manžela povinného sa vyriešila otázka jeho účasti v konaní, ktorá v minulosti vyvolávala výkladové rozdiely.

Plnenie v exekúcii

V praxi najčastejšie sa vyskytujúcim dôvodom zániku pohľadávky je splnenie (solúcia) , čoho predpokladom je, že povinný svoj záväzok splnil riadne a včas, teda, že oprávnenému priznané plnenie tvoriace obsah záväzku poskytol povinný na mieste dohodnutom alebo určenom a učinil tak v stanovenej lehote. Za splnenie záväzku je možno uznať aj záväzok splnený inému ako osobe veriteľa, ktorá predloží veriteľovo potvrdenie o tom, že táto iná osoba je oprávnená plnenie prijať. Ak je peňažný dlh plnený prostredníctvom peňažného ústavu, je splnený až pripísaním sumy dlhu na účet veriteľa, pokiaľ osobitný zákon neustanovuje inak, alebo veriteľ s dlžníkom sa písomne inak nedohodli

V súvislosti s týmto dôvodom námietok z praxe najčastejšie sa jedná o prípady, keď povinný plnil nie dohodnutým spôsobom (napr. poskytnutím tovaru, ktorý oprávnený prijal), alebo nie celkom (splní len časť priznanej pohľadávky). Skúmanie opodstatnenosti námietok je potom vecou súdov, a to i prípadne na nariadenom pojednávaní.

Nemajetnosť ako dôvod námietok je obsahovo totožný s dôvodom podania návrhu povinného na zastavenie exekúcie podľa § 61n ods. 1 Ex. por. do 30 mesiacov po začatí exekúcie sa nepodarilo zistiť majetok fyzickej osoby alebo príjmy, ktoré by postačovali aspoň na úhradu trov exekúcie.

Námietka aktívnej či pasívnej vecnej legitimácie spočíva poväčšine v nedostatku informácií povinného o právnom nástupníctve na strane oprávneného, čo je potom vecou osvedčenia listinami. Ako dôvodom zániku pohľadávky v niektorých prípadoch v súvislosti s týmto možno uviesť aj smrť na strane oprávneného a povinného, avšak musí sa jednať o prípad, že práva a povinnosti u týchto boli viazané priamo na ich osobu, teda je treba odlišovať, či sa jedná o právo osobné alebo o záväzok. Všeobecne platí, že smrťou dlžníka povinnosť nezaniká, ibaže jej obsahom bolo plnenie, ktoré mal osobne

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: