Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Podnikateľ ako subjekt dane z príjmov fyzických osôb

4.11.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3 Podnikateľ ako subjekt dane z príjmov fyzických osôb

prof. Ing. Anna Baštincová

CSc.; Ing. Viera Mezeiová

Úvod

Podnikanie je jednou z legálnych možností získavania príjmov, zväčšovania majetku. Podnikaním sa rozumie sústavná činnosť, vykonávaná vlastným menom, na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku. Z toho možno odvodiť, že podnikateľ je osoba, ktorá má oprávnenie vykonávať sústavne podnikateľskú činnosť, inú samostatne zárobkovú činnosť, resp. prenájom za účelom dosahovania zisku. Ak podnikateľ - fyzická osoba, dosiahne príjmy zo svojich podnikateľských aktivít, resp. iné príjmy, ktoré podliehajú zdaneniu, stáva sa daňovým subjektom – daňovníkom dane z príjmov fyzických osôb. To znamená, že je povinný priamo znášať daňové bremeno, ktoré vyvoláva platenie tejto dane.

Daňovníkov dane z príjmov fyzických osôb vymedzuje zákon č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov v zn. n. p. (ZDP) v § 2 písm. a) takto: daňovníkom na účely tohto zákona je fyzická osoba (FO). Podľa občianskeho zákonníka je FO každý človek, ktorý narodením nadobúda spôsobilosť na práva a povinnosti. Spôsobilosť FO vlastnými právnymi úkonmi nadobúdať práva a brať na seba povinnosti (t. j. spôsobilosť na právne úkony) vznikajú v plnom rozsahu plnoletosťou - v Slovenskej republike dovŕšením veku 18 rokov. Právne úkony FO mladších ako 18 rokov vykonávajú za nich ich zákonní zástupcovia.

To platí aj v prípade uplatňovania práv a povinností vyplývajúcich z daňového zákona (napr. pri podávaní daňového priznania).

Na účely tejto publikácie ide o FO, ktoré dosahujú príjmy z rôznych podnikateľských aktivít vymedzených v § 6 ZDP, to znamená FO, ktoré:

 • vykonávajú poľnohospodársku výrobu, lesné a vodné hospodárstvo,

 • majú oprávnenie prevádzkovať živnosť podľa zákona o živnostenskom podnikaní,

 • majú oprávnenie na vykonávanie činnosti podľa osobitných predpisov (napr. advokát, audítor, daňový poradca, súkromný veterinárny lekár),

 • vykonávajú umeleckú alebo inú tvorivú činnosť na základe zákona č.618/2003 Z. z.o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom,

 • športovú činnosť vykonávajú zárobkovo ako svoje povolanie a nie v pracovnoprávnom alebo obdobnom vzťahu,

 • vykonávajú nezávislé povolanie alebo činnosť, ak nepatrí do okruhu vyššie uvedených osôb (napr. súdny znalec, tlmočník).

Všetky uvedené FO v tejto publikácii nazývame v skratke „podnikateľ“. Pritom uvažujeme aj s prípadmi, že podnikateľ okrem príjmov zo svojej hlavnej, t. j. podnikateľskej a inej samostatnej zárobkovej činnosti, resp. z prenájmu, má aj iné zdaniteľné príjmy.

ZDP rozlišuje podľa rozsahu daňovej povinnosti FO ako daňovníkov:

 • s neobmedzenou daňovou povinnosťou,

 • s obmedzenou daňovou povinnosťou,

 • z nezmluvného štátu (od 1. 3. 2014).

FO s neobmedzenou daňovou povinnosťou

Podnikateľ ako daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou je [§ 2 písm. d) bod 1 ZDP],FO, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt alebo sa tu obvykle zdržiava aspoň 183 dní v príslušnom kalendárnom roku a to súvisle alebo v niekoľkých obdobiach. Do tohto obdobia sa započítava každý aj začatý deň pobytu. Táto osoba má daňovú povinnosť zo všetkých svojich príjmov, ktorých zdroj je na území Slovenskej republiky alebo v zahraničí. Aj tieto osoby platia daň z príjmov podľa ustanovení ZDP.

FOs obmedzenou daňovou povinnosťou

Podnikateľ ako daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou je [§ 2 písm. e) bod 1, 2 ZDP] FO, ktorá:

 • nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a ani sa tu obvykle nezdržiava (viac ako 183 dní v kalendárnom roku),

 • nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, ale obvykle sa tu zdržiava len na účely štúdia alebo liečenia,

 • hranice do Slovenskej republiky prekračuje denne alebo v dohodnutých časových obdobiach len na účely výkonu závislej činnosti, ktorej zdroj je na území SR.

Daňová povinnosť týchto FO sa obmedzuje len na príjmy, ktorých zdroj je na území Slovenskej republiky (napr. príjem českého podnikateľa za prenájom auta alebo poskytnutie reklamných, poradenských a iných služieb slovenskému podnikateľovi v prípade, že český podnikateľ na našom území nemá trvalý pobyt a zdržiava sa tu menej ako 183

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: