Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Operatívny lízing

17.10.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.2.2.1 Operatívny lízing

Ing. Božena Ninčáková; Ing. Viera Kaletová; Ing. Ján Mintál; Ing. Peter Horniaček

Daňová uznateľnosť operatívneho lízingu je v prvom rade viazaná na ust. § 2 písm. i) ZDP zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o dani z príjmov), podľa ktorého daňovým výdavkom je výdavok preukázateľne vynaložený na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov zaúčtovaný v účtovníctve resp. zaevidovaný v evidencii podľa § 6 ods. 11 ZDP. Pri zahŕňaní operatívneho lízingu do daňových výdavkov je potrebné mať na zreteli aj ust. § 17 ods. 19 písm. b) ZDP zákona o dani z príjmov. Toto ustanovenie vymedzuje, že nájomné uhrádzané fyzickej osobe a od 1. 1. 2015 aj právnickej osobe sa zahrnie do daňových výdavkov v zdaňovacom období, v ktorom bolo zaplatené. Zaplatené nájomné fyzickej osobe za príslušné zdaňovacie obdobie sa uzná najviac do výšky časovo rozlíšenej sumy prislúchajúcej na zdaňovacie obdobie.

Pretože jednoduché účtovníctvo je daňovo orientované, je potrebné pri spôsobe účtovania prenajatého majetku v sústave jednoduchého účtovníctva vychádzať zo zákona o dani z príjmov.

Opatrenie MF SR č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov (ďalej len postupy účtovania) neupravuje osobitne účtovanie operatívneho prenájmu.

Prenajímateľ zaúčtuje príjem v peňažnom denníku ako príjem zahrňovaný do základu dane v tom zdaňovacom období, v ktorom bol príjem prijatý.

Nájomca pri zahrňovaní operatívneho prenájmu do daňových výdavkov musí v prvom rade skúmať, či je nájomné platené fyzickej osobe alebo právnickej osobe a v závislosti na tejto skutočnosti nájomné buď časovo rozlišovať, alebo zahrnúť v čase úhrady v plnej výške do daňových výdavkov. Ak je nájomné platené fyzickej osobe, nájomca je v súlade s ust.§ 17 ods. 19 písm. b) ZDP zákona o dani z príjmov povinný nájomné časovo rozlíšiť a zahrnúť do daňových výdavkov v tom zdaňovacom období, ktorého sa týka.


Daňovník uzatvoril 17.2.2016 nájomnú zmluvu na prenájom nehnuteľnosti – skladových priestorov. Vlastníkom nehnuteľnosti a prenajímateľom je fyzická osoba. Nájomné za prenájom je v nájomnej zmluve stanovené vo výške 300 € mesačne. Nájomná zmluva je uzatvorená na dobu určitú od 1.3.2016 do 31.12. 2017 a je v nej dohodnutá platba nájomného nasledovne:

  • na obdobie marec až december 2016 do 25. februára 2017,

  • na obdobie január až december 2017 do 23. decembra 2016.

Predpis nájomného zaúčtuje daňovník v knihe záväzkov.

V súlade s ust. § 17 ods. 19 písm. b) ZDP sa zaplatené nájomné fyzickej osobe zahrnie do daňových výdavkov najviac do výšky časovo rozlíšenej sumy prislúchajúcej na príslušné zdaňovacie obdobie. Úhradu nájomného na obdobie marec až december 2016 realizovanú vo februári 2016 zaúčtuje daňovník ako výdavok ovplyvňujúci základ dane v druhovom členení „služby“. Nájomné za január až december 2017 uhradené v decembri 2016 zaúčtuje v súlade s vyššie uvedeným ako výdavok neovplyvňujúci základ dane v druhovom členení ostatné a do daňových výdavkov ho zahrnie až v rámci účtovných uzávierkových operácií roku 2017.

Dátum

 

 

Text

 

 

Peňažný denník

 

 

Ostatné účtovné knihy

 

 

Peňažné prostriedky

 

 

Príjmy

 

 

Výdavky

 

 

Príjem

 

 

Výdaj

 

 

17.2.2016

 

Predpis nájomného

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kniha záväzkov 6 600 eur

 

 

19.2.2016

 

Úhrada nájomného za 3. až 12. 2016

 

 

 

 

3 000 eur

(účet v banke)

 

 

 

 

3 000 eur

UZN / služby

 

 

Kniha záväzkov

- 3 000 eur

 

 

22.12.2016

 

Úhrada nájomného za 1. až 12. 2017

 

 

 

 

3 600 eur

(účet v banke)

 

 

 

 

3 600 eur

NEU / ostatné

 

 

Kniha záväzkov

- 3 600 eur

 

 

31.12.2017

 

Uzávierkové operácie – nájomné fyzickej osobe uhradené v r.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

3 600 eur

UZN / služby

 

 

 

 

Ak je nájomné platené právnickej osobe, zahrnie sa zaplatené nájomné do daňových výdavkov v súlade s postupmi účtovania. U daňovníka účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva sa zahrnie do daňových výdavkov v čase úhrady, bez ohľadu na to, ktorého zdaňovacieho obdobia sa týka.


Daňovník uzatvoril v marci 2016 nájomnú zmluvu so spoločnosťou Gama a.s. na prenájom kancelárskych priestorov. Nájomná zmluva bola uzavretá na dobu dvoch rokov od 1.4.2016 do 31.3.2018. Daňovník je v súlade s nájomnou zmluvou povinný zaplatiť nájomné na dva roky dopredu do piatich dní po podpise zmluvy. Zmluvu podpísal 19.3.2016 a nájomné vo výške 7 200 zaplatil 22.3.2016. Bez ohľadu na to, že daňovník platí nájomné právnickej osobe, bude aplikovať ust. § 17 ods. 19 písm. b) ZDP a bude nájomné do daňových výdavkov zahŕňať len do výšky prislúchajúcej na príslušné zdaňovacie obdobie. Úhradu nájomného zahrnie do daňových výdavkov v súlade s postupmi účtovania v jednoduchom účtovníctve v čase úhrady a to v plnej výške.

Dátum

 

 

Text

 

 

Peňažný denník

 

 

Ostatné účtovné knihy

 

 

Peňažné prostriedky

 

 

Príjmy

 

 

Výdavky

 

 

Príjem

 

 

Výdaj

 

 

19.3.

 

 

Záväzok voči prenajímateľovi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kniha záväzkov

7 200 eur

 

 

22.3.

 

 

Platba nájomného

 

 

 

 

7 200 eur

(účet v banke)

 

 

 

 

7 200 eur

UZN / služby

 

 

Kniha záväzkov

- 7 200 eur

 

 

Odkúpenie predmetu operatívneho lízingu

V praxi nie raz dochádza k situácii, že po skončení operatívneho lízingu dôjde k odkúpeniu predmetu prenájmu. V takomto prípade je potrebné skúmať výšku kúpnej ceny daného majetku. Podľa ust. § 17 ods.24 písm. b) ZDP platí, že pri vyčíslení základu dane v zdaňovacom období, v ktorom došlo po skončení nájmu bez vopred dohodnutého práva kúpy prenajatej veci ku kúpe prenajatej veci za kúpnu cenu nižšiu, ako je jej zostatková cena podľa § 25 ods. 3, sa základ dane zvýši o kladný rozdiel už uplatneného nájomného v daňových výdavkoch a odpisov, ktoré by mohol vlastník uplatniť z tohto majetku počas trvania nájomnej zmluvy podľa § 27, pričom o tento rozdiel sa zvýši vstupná cena obstarávaného majetku.


Daňovník – fyzická osoba uzatvoril v roku 2013 nájomnú zmluvu na prenájom automobilu, ktorého vstupná cena bola 24 000 €. Počas doby prenájmu

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: