Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Do not fill this:

Ukážka obsahu:

Kto je SZČO

3.9.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

Samostatne zárobkovo činná osoba je s účinnosťou od 1. januára 2011 podľa zákona 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku a je registrovaná podľa osobitného predpisu 8) v súvislosti so zárobkovou činnosťou uvedenou v § 3 ods. 1 písm. b) a ods. 2 a 3, okrem fyzickej osoby, ktorá má podľa zmluvy o výkone osobnej asistencie vykonávať osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím.

 

SZČO je fyzická osoba podnikajúca najmä ako živnostník, a teda na základe živnostenského oprávnenia, ale aj na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

 

SZČO sú teda fyzické osoby, ktorá:

  • ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia a ktoré nemajú zákonnú povinnosť sa zapísať do obchodného registra. Živnosťou je sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, na účel dosiahnutia zisku a za podmienok ustanovených zákonom č. 455/1991 Zb.
  • fyzické osoby podnikajúce podľa osobitných predpisov –ide o profesie lekárov, lekárnikov, logopédov, liečiteľov, psychológov a psychoterapeutov, zdravotníckych pracovníkov včítane predavačov a spracovateľov liečivých rastlín (s výnimkou očných optikov, protetikov a pedikérov), veterinárnych lekárov, veterinárnych pracovníkov a osôb vykonávajúcich odborné práce pri šľachtiteľskej a plemenárskej činnosti v chove hospodárskych zvierat, autorizovaných geodetov a kartografov, reštaurátorov kultúrnych pamiatok a zbierkových predmetov, ktoré sú dielami výtvarného umenia, autorizovaných architektov a autorizovaných stavebných inžinierov, advokátov, notárov, patentových zástupcov a súdnych exekútorov, znalcov a tlmočníkov, overovateľov (audítorov) a daňových poradcov, burzových dohodcov, maklérov, agentov a iných fyzických osôb oprávnených poskytovať poradenstvo, sprostredkovateľov a rozhodcov kolektívnych sporov.

Prístup k obsahu je uzavretý

vs

Už ste členom?

Ešte nie ste členom?

Vyskúšať na
30 dní zdarma

Máte dostupný modul:
%usermoduletitle

 
Editovatelne tlaciva
Editovatelne tlaciva