Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Komentár k ZDP § 30a Úľava na dani pre príjemcov investičnej pomoci

9.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5.23 Komentár k ZDP § 30a Úľava na dani pre príjemcov investičnej pomoci

Ing. Peter Horniaček


§ 30a

(1) Daňovník, ktorému bolo vydané rozhodnutie o schválení investičnej pomoci obsahujúcej úľavu na dani podľa osobitného predpisu120a) alebo podľa schémy štátnej pomoci de minimis, môže si uplatniť nárok na úľavu na dani do výšky podľa odseku 2, ak súčasne spĺňa podmienky stanovené osobitným predpisom120a) a osobitné podmienky podľa odseku 3 alebo podmienky podľa schémy štátnej pomoci de minimis.

(2) Daňovník si môže uplatniť nárok na úľavu na dani do výšky dane pripadajúcej na pomernú časť základu dane. Pomerná časť základu dane sa vypočíta tak, že základ dane sa vynásobí koeficientom, ktorý sa vypočíta ako podiel

a) oprávnených nákladov,120b) na ktoré bola schválená poskytnutá investičná pomoc podľa osobitného predpisu,120a) najviac však do úhrnnej výšky obstarávacej ceny dlhodobého hmotného a dlhodobého nehmotného majetku tejto investície obstaraného po podaní investičného zámeru podľa osobitného predpisu120c) do konca príslušného zdaňovacieho obdobia, za ktoré sa uplatňuje nárok na úľavu na dani, a

b) súčtu hodnoty vlastného imania daňovníka vykázaného v účtovnej závierke za zdaňovacie obdobie, v ktorom bol investičný zámer podaný podľa osobitného predpisu,120c) a oprávnených nákladov uvedených v písmene a).

(3) Osobitnými podmienkami podľa odseku 1 sú:

a) daňovník počas zdaňovacích období, za ktoré si uplatňuje úľavu na dani, využije všetky ustanovenia tohto zákona znižujúce základ dane, na ktoré mu vzniká nárok, a to najmä uplatnením

1. odpisov podľa § 22 až 29; v období uplatňovania úľavy na dani nie je možné prerušiť odpisovanie hmotného majetku podľa § 22 ods. 9,

2. opravných položiek a rezerv podľa § 20,

b) daňovník je povinný počas zdaňovacích období, za ktoré si uplatňuje úľavu na dani, odpočítať od základu dane daňovú stratu alebo časť daňovej straty, o ktorú v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach neznižoval základ dane, a to vo výške základu dane; ak je základ dane vyšší ako výška daňovej straty, o ktorú sa v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach neznižoval základ dane, zníži sa základ dane o výšku tejto straty,

c) daňovník nemôže uplatniť úľavu na dani podľa odseku 4 pri zrušení bez likvidácie, pri vstupe do likvidácie, pri vyhlásení konkurzu alebo pri zrušení alebo pozastavení podnikateľskej činnosti,

d) daňovník je povinný pri vyčíslení základu dane vo vzájomnom obchodnom vzťahu so závislou osobou postupovať podľa § 18 a dodržiavať princíp nezávislého vzťahu.

(4) Nárok na úľavu na dani podľa odseku 1 si daňovník môže uplatniť najviac na desať bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, pričom prvým zdaňovacím obdobím, za ktoré si možno úľavu na dani uplatniť, je zdaňovacie obdobie, v ktorom bolo daňovníkovi vydané rozhodnutie o schválení investičnej pomoci a daňovník splnil podmienky stanovené osobitným predpisom120a) a osobitné podmienky podľa odseku 3, najneskôr však zdaňovacie obdobie, v ktorom uplynuli tri roky od vydania rozhodnutia vydaného podľa osobitného predpisu.120a)

(5) Nárok na úľavu na dani si daňovník môže uplatniť najviac do výšky, ktorá v priebehu zdaňovacích období, za ktoré sa uplatňuje úľava na dani, v úhrne nepresiahne hodnotu uvedenú pre tento druh investičnej pomoci v rozhodnutí o schválení investičnej pomoci vydanom podľa osobitného predpisu.120a)

(6) Výška úľavy na dani sa nemení, ak je daňovníkovi dodatočne vyrubená alebo ak je daňovníkom v dodatočnom daňovom priznaní uvedená vyššia daňová povinnosť, ako bola uvedená v daňovom priznaní.

(7) Výška nevyčerpanej hodnoty investičnej pomoci formou úľavy na dani sa nemení, ak bola daňovníkovi vyrubená alebo ak je daňovníkom v dodatočnom daňovom priznaní uvedená nižšia daňová povinnosť, ako bola uvedená v daňovom priznaní.

(8) Ak daňovník nedodrží niektorú zo všeobecných podmienok ustanovených osobitným predpisom120a) alebo osobitnú podmienku uvedenú v odseku 3 písm. c), nárok na úľavu na dani podľa odseku 1 zaniká a daňovník je povinný podať dodatočné daňové priznanie za všetky zdaňovacie obdobia, v ktorých úľavu na dani uplatnil. Daňovník je povinný podať dodatočné daňové priznanie v lehote podľa osobitného predpisu;128) v rovnakej lehote je daň, na ktorú bola uplatnená úľava na dani a ktorá bola priznaná v dodatočnom daňovom priznaní, splatná. Daň ani rozdiel dane nemožno vyrubiť po uplynutí desiatich rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa táto úľava na dani uplatnila. Nárok na úľavu na dani podľa odseku 1 zaniká aj vtedy, ak správca dane pri daňovej kontrole zistí, že daňovník nedodržal podmienku uvedenú v odseku 3 písm. d), ktorej porušenie v úhrne spôsobilo zvýšenie pomernej časti základu dane, a tým neoprávnené čerpanie úľavy na dani a tento rozdiel dane predstavuje viac ako 10 % z hodnoty úľavy na dani uvedenej v rozhodnutí o schválení investičnej pomoci.120a)

(9) Ak daňovník nedodrží niektorú z podmienok uvedených v odseku 3 písm. a), b) alebo písm. d), ktorých porušenie v úhrne spôsobilo zvýšenie pomernej časti základu dane, a tým neoprávnené čerpanie úľavy na dani a toto zvýšenie pomernej časti základu dane je

a) 10 % a menej v porovnaní s pomernou časťou základu dane, nárok na úľavu na dani v príslušnom zdaňovacom období, v ktorom niektorú z podmienok nedodržal, sa znižuje o sumu vo výške súčinu príslušnej sadzby dane podľa § 15 a tej časti zmeny základu dane, ktorá vznikla porušením podmienky podľa odseku 3 písm. a), b) alebo písm. d), pričom daňovník je povinný podať dodatočné daňové priznanie za príslušné zdaňovacie obdobie; súčasne sa o sumu neoprávneného čerpania úľavy na dani znižuje nárok na čerpanie úľavy na dani uvedenej v rozhodnutí o schválení investičnej pomoci,120a)

b) viac ako 10 % v porovnaní s pomernou časťou základu dane, nárok na úľavu na dani v príslušnom zdaňovacom období zaniká v plnom rozsahu a daňovník je povinný podať dodatočné daňové priznanie; súčasne sa o sumu neoprávneného čerpania úľavy na dani znižuje nárok na čerpanie úľavy na dani uvedenej v rozhodnutí o schválení investičnej pomoci.120a)

(10) Dodatočné daňové priznanie podľa odseku 9 je daňovník povinný podať v lehote podľa osobitného predpisu;128) v rovnakej lehote aj aj splatná dodatočne priznaná daň. Daň ani rozdiel dane nemožno vyrubiť po uplynutí desiatich rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa táto úľava na dani uplatnila.


Zmeny v uplatňovaní úľav na dani pre príjemcov investičnej pomoci - § 30a

V čiastke 20/2013 Zbierky zákonov bol zverejnený zákon č. 70/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o investičnej pomoci. Týmto zákonom sa upravujú podmienky poskytovania investičnej pomoci na rozvoj regiónov, upravuje sa postup a pôsobnosť orgánov verejnej správy pri jej poskytovaní a kontrole jej použitia - a to s dôrazom na zrovnoprávnenie domácich a zahraničných investorov a s dôrazom na transparentnosť jej poskytovania.

V nadväznosti na zmeny a doplnky právnej úpravy v oblasti poskytovania investičnej pomoci sa zákonom č. 70/2013 Z. z. súčasne mení a dopĺňa aj zákon o dani z príjmov - v § 30a sa novelizoval ods. 1 a 2, vypustil sa ods. 10 a do zákona bol doplnený § 52u.

Podľa novelizovaného § 30a ods. 1 daňovník, ktorému bolo vydané rozhodnutie o schválení investičnej pomoci obsahujúcej úľavu na dani podľa zákona o investičnej pomoci alebo podľa schémy štátnej pomoci de minimis, môže si uplatniť nárok na úľavu na dani do výšky dane pripadajúcej na pomernú časť základu dane (§ 30a ods. 2), ak súčasne spĺňa podmienky stanovené zákonom o investičnej pomoci a osobitné podmienky podľa § 30a ods. 3 alebo podmienky podľa schémy štátnej pomoci de minimis. Z novelizovaného ustanovenia § 30a ods. 1 vyplýva, že úľavu na dani bude možné uplatniť nielen podľa zákona o investičnej pomoci, ale k tejto schéme pribudne aj nová schéma, tzv. schéma de minimis. V praxi to bude znamenať, že pribudne nový právny titul, na základe ktorého bude možné uplatňovať úľavu spôsobom podľa § 30a ZDP, ale na základe iných podmienok, pre iné subjekty a pod. ako je zákon o štátnej pomoci. Už z názvu tejto schémy vyplýva, že bude „šitá na mieru” malým a stredným podnikateľom.

Zároveň sa od 1. 4. 2015 na základe novely č. 62/2015 Z. z. umožňuje, aby sa na účely výpočtu úľavy na dani považovali za oprávnené náklady, na ktoré bola schválená investičná pomoc, tie náklady, ktoré vznikli už po podaní investičného zámeru, a nie po vydaní písomného potvrdenia žiadateľovi, že investičný zámer spĺňa podmienky na poskytnutie investičnej pomoci (stav do 30. 4. 2015).

Podľa novelizovaného ods. 2 daňovník si môže uplatniť nárok na úľavu na dani do výšky dane pripadajúcej na pomernú časť základu dane.

Táto pomerná časť sa vypočíta podľa vzorca:

PČ = ZD x k

Vysvetlivky:

PČ = pomerná časť

ZD = základ dane

= koeficient

Koeficient sa vypočíta podľa vzorca:

k = (OPN) / (HVI + OPN)

Vysvetlivky:

OPN = oprávnené náklady, na ktoré bola schválená poskytnutá investičná pomoc podľa zákona o investičnej pomoci, najviac však do úhrnnej výšky obstarávacej ceny dlhodobého hmotného a dlhodobého nehmotného majetku tejto investície obstaraného po podaní investičného zámeru do konca príslušného zdaňovacieho obdobia, za ktoré sa uplatňuje nárok na úľavu na dani

HVI = hodnoty vlastného imania daňovníka vykázaného v účtovnej závierke za zdaňovacie obdobie, v ktorom bolo vydané písomné potvrdenie podľa zákona o investičnej pomoci

Teda aj po 1. 5. 2013 platí, že daňovník si môže uplatniť nárok na úľavu na dani do výšky dane pripadajúcej na pomernú časť základu dane, pričom táto pomerná časť sa vypočíta tak, že základ dane sa vynásobí koeficientom. Už sa však nebude môcť uplatňovať koeficient vo výške 0,8 - ale koeficient sa vždy bude musieť vypočítať ako podiel oprávnených nákladov (§ 8 ods. 1 písm. a) a b) zákona o investičnej pomoci), na ktoré bola schválená poskytnutá investičná pomoc (podľa zákona o investičnej pomoci), najviac však do úhrnnej výšky obstarávacej ceny dlhodobého hmotného a dlhodobého nehmotného majetku tejto investície obstaraného po podaní investičného zámeru do konca príslušného zdaňovacieho obdobia, za ktoré sa uplatňuje nárok na úľavu na dani, a súčtu hodnoty vlastného imania daňovníka vykázaného v účtovnej závierke za zdaňovacie obdobie, v ktorom bolo vydané písomné potvrdenie podľa zákona o investičnej pomoci vyššie uvedených oprávnených nákladov.


Daňovníkovi bolo vydané rozhodnutie o schválení investičnej pomoci dňa 15. 6. 2013 obsahujúce aj úľavu na dani z príjmov v objeme 1 mil. eur. Daňovník vykáže za zdaňovacie obdobie rok 2013 základ dane a súčasne splní podmienky na uplatnenie úľavy na dani uvedené v § 30a ods. 3 ZDP. Predpokladajme za rok 2013 nasledujúce východiskové údaje pre výpočet úľavy na dani a následne túto vypočítajme:

Vstupné údaje pre výpočet úľavy na dani (údaje sú v €)

Základ dane (ZD)   72 235   
Oprávnené náklady (OPN)   228 563   
Hodnota vlastného imania z účtovnej Závierky za rok 2013 (HVI)   88 886   
Výpočet úľavy na dani z príjmov  
k = OPN / (HVI + OPN) = 228 563 / (228 563 + 88 886)   0,72   
Pomerná časť základu dane (PČ) = ZD x k = 72 235 x 0,72   52 009,2   
Výška úľavy = PČ x 23 %  11962,11   
 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: