Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Komentár k ZDP § 18a

1.1.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5.10.1 Komentár k ZDP § 18a

Ing. Peter Horniaček


§ 18a

(1) Ak správca dane po daňovej kontrole vyrubí daňovníkovi daň alebo rozdiel dane a pri určovaní základu dane správca dane postupoval podľa § 17 ods. 5 a zároveň uplatnil postup podľa § 50a alebo podľa osobitného predpisu,82b) správca dane uloží daňovníkovi pokutu vo výške dvojnásobku pokuty určenej podľa osobitného predpisu.82c)

(2) Ak daňovník nepodá odvolanie proti rozhodnutiu správcu dane, ktorým správca dane zvýšil daň uvedenú v daňovom priznaní alebo dodatočnom daňovom priznaní, a zaplatí rozdiel dane oproti vyrubenej dani v lehote na podanie odvolania, zvýšenie pokuty podľa odseku 1 sa neuplatní.

(3) Ak daňovník požiadal správcu dane o vydanie rozhodnutia o odsúhlasení použitia metódy ocenenia a správca dane začne daňovú kontrolu za zdaňovacie obdobie, v ktorom bola podaná žiadosť o vydanie rozhodnutia o odsúhlasení použitia metódy ocenenia alebo za dve zdaňovacie obdobia predchádzajúce zdaňovaciemu obdobiu, v ktorom bola podaná žiadosť o vydanie rozhodnutia o odsúhlasení použitia metódy ocenenia, pričom pri určovaní základu dane správca dane postupoval podľa § 17 ods. 5 a neuplatnil postup podľa § 50a alebo podľa osobitného predpisu,82b) a po daňovej kontrole vyrubil daňovníkovi daň alebo rozdiel dane, správca dane uloží daňovníkovi pokutu podľa osobitného predpisu.82d)Ustanovenie § 18a upravuje od 1. 1. 2017 sankcie za úmyselné vyhýbanie sa plateniu daní v dôsledku transferového oceňovania. Ak správca dane na základe daňovej kontroly transferového oceňovania daňovníkovi vyrubí daň alebo rozdiel dane z dôvodu, že:

  • jeho konanie nemalo ekonomické opodstatnenie a jeho výsledkom bolo účelové obchádzanie alebo účelové zníženie daňovej povinnosti a zároveň

  • správca dane uplatnil postup podľa § 50a ZDP alebo § 3 ods. 6 daňového poriadku,

uloží daňovníkovi dvojnásobnú pokutu.

Pri uplatnení § 50a ZDP alebo § 3 ods. 6 daňového poriadku ide napr. o situácie úmyselného zneužívania schránkových firiem, ktoré nemajú ekonomickú podstatu (sú bez zamestnancov, nevykonávajú funkcie, riziká znášajú len formálne, ale ich neriadia), ale do týchto spoločností sa presúvajú zisky, ktoré sú výsledkom ekonomických aktivít v SR. V týchto prípadoch uplatní správca dane postup podľa § 3 ods. 6 daňového poriadku a preklasifikuje formálno-právne

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: