Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Daňový bonus

18.4.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.5.6 Daňový bonus

Ing. Dagmar Piršelová; Ing. Peter Horniaček

Daňový bonus je suma daňového zvýhodnenia na každé dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti. Ide o príjem od dane oslobodený.

Poznámka: Od roku 2016 je od dane oslobodená aj suma daňového bonusu vyplatená nielen zo zdrojov na území SR, ale aj plnenia rovnakého druhu z členských štátov Európskej únie a štátov, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore.

Daňový bonus je možné si uplatniť len z aktívnych príjmov, t. j. z príjmov podľa § 5 a § 6 ods. 1 a 2 ZDP. To znamená, že ak má daňovník len príjmy z prenájmu podľa § 6 ods. 3 ZDP, nevzniká mu nárok na jeho uplatnenie.

Suma mesačného daňového bonusu sa do roku 2015 každoročne zvyšovala (spravidla k 1. júlu) rovnakým koeficientom, ako suma životného minima platná pre plnoletú fyzickú osobu. Od roku 2015 sa daňový bonus zvyšuje k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia rovnakým koeficientom, ako sa zvyšovala suma životného minima k 1.júlu predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia.

Na jeho uplatnenie musia byť splnené podmienky, pričom podstatný je stav ich splnenia na začiatku mesiaca. Ak sa dieťa narodí, ak začína sústavná príprava na povolanie alebo ak je dieťa osvojené alebo prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu, vtedy sa daňový bonus môže uplatniť už za príslušný kalendárny mesiac, v ktorom táto skutočnosť nastala - teda nemusí byť táto podmienka splnená v 1. deň príslušného mesiaca.

Nárok na všetky deti si môže uplatniť len jedna oprávnená osoba. Ak ich je viac (napr. matka alebo otec), za celý rok si nárok uplatní jedna osoba, alebo časť roka jedna osoba a zostávajúcu časť roka druhá osoba na všetky deti. Ak sa nedohodnú, nárok na všetky deti sa uplatňuje alebo prizná (pri kontrole) v poradí: matka, otec, iná oprávnená osoba.

Podmienky na uplatnenie daňového bonusu

Daňovník, ktorý v zdaňovacom období mal zdaniteľné príjmy podľa § 5 ZDP aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy alebo ktorý mal zdaniteľné príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy a vykázal základ dane (čiastkový základ dane) z týchto príjmov, si môže uplatňovať nárok na daňový bonus. Pri kombinácii aktívnych príjmov si daňový bonus môže uplatniť aj daňovník, ktorý v zdaňovacom období nedosiahol zdaniteľné príjmy podľa § 5 ZDP aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy, ak v tomto zdaňovacom období dosiahol zdaniteľné príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy a vykázal základ dane (čiastkový základ dane) z týchto príjmov. Nárok vzniká daňovníkovis neobmedzenou daňovou povinnosťou (daňový rezident). Daňový nerezident (nemá na našom území trvalý pobyt, ani povolenie na trvalý pobyt a ani sa tu obvykle nezdržiava), má nárok na daňový bonus za podmienky, ak úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území SR tvorí v príslušnom roku aspoň 90% celosvetových príjmov.

Zamestnanec

Zamestnanec si môže uplatniť nárok na daňový bonus už v priebehu roka u zamestnávateľa, ak na ten účel podpíše u neho vyhlásenie na zdanenie príjmov zo ZČ a predloží potrebné doklady.

Podmienkou výplaty mesačného daňového bonusu je dosiahnutie zdaniteľných hrubých príjmov zo ZČ v príslušnom mesiaci u tohto zamestnávateľa aspoň vo výške polovice mesačnej minimálnej mzdy.

Ak zamestnanec nedosiahne za rok požadovanú výšku zdaniteľných príjmov zo ZČ a bol mu v priebehu roka priznaný daňový bonus len v niektorých mesiacoch, nestratí po skončení roka nárok na už priznaný bonus (nezoberie sa mu v ročnom zúčtovaní alebo v daňovom priznaní si môže uviesť sám najviac už uplatnenú výšku

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: