Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Daňový bonus od 1.7.2013

5.8.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Daňový bonus je daňové zvýhodnenie na vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti. O daňové zvýhodnenie ide preto, lebo pri priznaní a vyplatení daňového bonusu sa znižuje fyzickej osobe vypočítaná daň, príp. v priebehu roka mesačný preddavok na daň, ak ide o zamestnanca. 

Daňový bonus je možné priznať a vyplatiť len, ak sú splnené podmienky, ktoré vyplývajú zo zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a zo zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o prídavku na dieťa“). Jednou z podmienok je, že daňový bonus je možné uplatniť na vyživované dieťa, ktoré sa považuje za nezaopatrené dieťa podľa zákona o prídavku na dieťa, t.j.:

 1. dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky, ktorá je spravidla desaťročná, a trvá najdlhšie do konca školského roka, v ktorom žiak dovŕši 16 rokov veku,

 2. dieťa po skončení povinnej školskej dochádzky, ktoré:

  • sa zúčastňuje dennou formou kurzu na získanie základného vzdelania, okrem kurzu organizovaného v rámci aktívnej politiky trhu práce, najdlhšie do skončenia školského roku, v ktorom dieťa dovŕšilo 18 rokov veku,

  • je neschopné sa sústavne pripravovať na povolanie alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, najdlhšie do dovŕšenia plnoletosti (spravidla do 18. rokov veku),

  • najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku, ak:

   • sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom alebo

   • sa nemôže sústavne pripravovať na povolanie štúdiom, alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz.

Ďalej sa budeme v článku zaoberať skutočnosťou, čo sa na účely posúdenia nezaopatrenosti považuje za sústavnú prípravu dieťaťa na povolanie a dokedy je možné si na dieťa, ktoré sa sústavne pripravuje na povolanie, uplatniť nárok na daňový bonus. Sústavná príprava dieťaťa na povolanie je štúdium:

1. na strednej škole okrem štúdia popri zamestnaní, kombinovaného štúdia a štúdia jednotlivých vyučovacích predmetov;

začína sa najskôr od začiatku školského roka prvého ročníka strednej školy a trvá do konca školského roka, v ktorom štúdium na strednej škole skončilo (spravidla do 31.8. príslušného roka) s podmienkou, že dieťa v období tzv. „posledných prázdnin“ nevykonáva zárobkovú činnosť s výnimkou dohody o brigádnickej práci študentov, dohody o vykonaní práce alebo dieťa nebolo zaradené do evidencie nezamestnaných občanov hľadajúcich zamestnanie,

2. na vysokej škole okrem externého štúdia, pričom sa začína odo dňa zápisu na vysokoškolské štúdium prvého stupňa alebo na vysokoškolské štúdium druhého stupňa a trvá do skončenia štúdia, ktoré spravidla končí zložením štátnej skúšky, najneskôr však do konca akademického roka.

Za sústavnú prípravu dieťaťa na povolanie sa považuje aj obdobie:

 • bezprostredne nadväzujúce na skončenie štúdia na strednej škole, najdlhšie do konca školského roka, v ktorom dieťa skončilo štúdium na strednej škole,

 • od konca školského roka, v ktorom dieťa skončilo štúdium na strednej škole, do zápisu na vysokú školu vykonaného najneskôr v októbri bežného roka, v ktorom dieťa skončilo štúdium na strednej škole,

 • po skončení posledného ročníka strednej školy do vykonania skúšky podľa osobitného predpisu, najdlhšie do konca školského roka, v ktorom malo byť štúdium skončené,

 • po skončení vysokoškolského štúdia prvého stupňa, ktoré podľa študijného programu nepresiahlo štandardnú dĺžku, do zápisu na vysokoškolské štúdium druhého stupňa vykonaného najneskôr v októbri bežného roka, v ktorom dieťa skončilo vysokoškolské štúdium prvého stupňa,

 • iného štúdia alebo výučby, ak sú svojím rozsahom a úrovňou podľa rozhodnutia Ministerstva školstva Slovenskej republiky postavené na úroveň štúdia na školách na území SR,

 • opakované ročníky štúdia; započítavajú sa do sústavnej prípravy ročníky len do štandardnej dĺžky štúdia.

Vysoké školy poskytujú, organizujú a zabezpečujú vysokoškolské vzdelávanie (ďalej len „VŠ“) v rámci akreditovaných študijných programov, ktoré sa uskutočňujú v troch stupňoch:

 • Študijný program prvého stupňa VŠ, t.j. bakalársky študijný program

  štandardná dĺžka štúdia vrátane

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: