Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Čiastkový základ dane z príjmov zo závislej činnosti

11.11.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.5.1 Čiastkový základ dane z príjmov zo závislej činnosti

prof. Ing. Anna Baštincová

CSc.

Zákon o dani z príjmov pri zdaňovaní fyzických osôb vychádza z princípu zdanenia celkových príjmov týchto osôb z rôznych zdrojov a rôzneho druhu. Preto podnikateľ ako daňovník dane z príjmov fyzických osôb je povinný všetky druhy príjmov uviesť v daňovom priznaní, vypočítať z nich čiastkový základ dane a zo súčtu čiastkových základov dane celkový základ dane a z neho vypočítať daňovú povinnosť. Jedným z týchto druhov príjmov môže byť aj príjem zo závislej činnosti.

Príjmy zo závislej činnosti sa týkajú podnikateľa v prípade, že okrem podnikateľských aktivít má uzatvorený aj pracovnoprávny alebo obdobný vzťah s iným subjektom, ktorý je jeho zamestnávateľom. Príjmy zo závislej činnosti vyplývajú z výkonu práce, ktorá má charakter určitej závislosti na platiteľovi príjmu a ich príjemcu.

V tomto zmluvnom vzťahu je podnikateľ ako zamestnanec povinný vykonávať prácu podľa príkazu svojho zamestnávateľa (nie vo svojom mene). V prípade zamestnaneckého alebo obdobného vzťahu čiastkový základ dane z príjmov zo závislej činnosti podnikateľa ako zamestnanca vypočítava jeho zamestnávateľ.

Čiastkový základ dane

Čiastkovým základom dane z príjmov zo závislej činnosti sú zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti znížené o poistné a príspevky, ktoré je povinný platiť zamestnanec alebo príspevky na zahraničné poistenie zamestnanca na ktorého sa vzťahuje povinné zahraničné poistenie rovnakého druhu (§ 5 ods. 8 ZDP). Postup výpočtu je nasledovný:

Príjmy zo závislej činnosti

-poistné a príspevky, ktoré je povinný platiť zamestnanec
= čiastkový základ dane z príjmov zo závislej činnosti (§ 5)

Do čiastkového základu dane zo závislej činnosti (§ 5) sa zahrnie celoročný hrubý príjem (hrubá mzda) znížený o celoročné povinné poistné a príspevky zrazené zo mzdy.

Do tohto čiastkového základu dane sa zahrnú príjmy, ktoré plynú najneskôr do 31. januára po skončení zdaňovacieho obdobia, za ktoré sa dosiahli. Mzda vyplatená po tomto termíne je súčasťou základu dane zamestnanca v tom roku, v ktorom bola vyplatená.

O výške príjmov, zrazenom poistnom ako aj o zrazených

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: